HR Tech Privacy

Indeed

Indeed jest światowym liderem branży rekrutacyjnej1 z ponad 300 mln unikalnych użytkowników2 miesięcznie. Indeed stawia na pierwszym miejscu osoby poszukujące pracy, umożliwiając im swobodny dostęp do wyszukiwania ofert i firm oraz zamieszczania CV. Każdego dnia stwarzamy nowe możliwości milionom ludzi.

1 Dane uzyskane na podstawie badania firmy Comscore, łączna liczba odwiedzin, wrzesień 2022

2 Dane wewnętrzne Indeed, średnia miesięczna liczba unikalnych użytkowników (kwiecień–wrzesień 2022)

Witamy 

Naszym najważniejszym zadaniem jest pomaganie użytkownikom w znalezieniu zatrudnienia oraz przedstawianie pracodawcom idealnych kandydatów. Ponieważ wszystkie nasze Podmioty stowarzyszone i Marki (zgodnie z definicją podaną w HR Tech) również realizują te zadania, stworzyliśmy Centrum ochrony prywatności, aby użytkownicy mogli poznać nasze Podmioty stowarzyszone, a także sposoby udostępniania im danych, co pozwala nam dostarczać użytkownikom jak najlepszą ofertę produktów i usług. Więcej informacji o tym, jak udostępniamy dane podmiotom stowarzyszonym można znaleźć na naszej stronie Centrum ochrony prywatności w punkcie Często zadawane pytania.

Niedawno zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby utrzymać zaufanie oraz zapewnić użytkownikom jasny opis sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe i nieosobowe.

Oto podsumowanie najważniejszych zmian:

 • Zmieniliśmy strukturę i układ Polityki prywatności, aby ułatwić zapoznanie się z nią i jej zrozumienie.
 • Bardziej szczegółowo opisaliśmy informacje, które gromadzimy, sposób wykorzystywania Danych osobowych i podstawy prawne, na których opieramy korzystanie z Danych osobowych.
 • W kwietniu 2022 roku dodaliśmy część dotyczącą zgodności z zasadami prywatności określonymi w japońskiej Ustawie o ochronie danych osobowych („APPI”).
 • Zaktualizowaliśmy część zawierającą informacje dotyczące poszczególnych regionów z uwzględnieniem aktualizacji Ustawy dotyczącej ochrony prywatności konsumentów w stanie Kalifornia w Ustawy dotyczącej ochrony prywatności w stanie Kalifornia (razem „CCPA”), które wchodzą w życie 1 stycznia 2023 roku. 

Firma Indeed i jej podmioty stowarzyszone należą bezpośrednio lub pośrednio do notowanej na giełdzie japońskiej spółki dominującej Recruit Holdings Co. Ltd.

Zachęcamy do zapoznania się z legendą „Ostatnia aktualizacja” poniżej, aby sprawdzić, kiedy dokonano ostatniej aktualizacji. Wszelkie zmiany Polityki prywatności zaczynają obowiązywać od daty wskazanej poniżej i określonej jako „Ostatnia aktualizacja”. 

Jeśli firma Indeed zamierza użyć Danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryn w sposób znacząco odmienny od podanego w chwili ich zebrania, powiadomi użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail i/lub przez zamieszczenie zawiadomienia w odpowiednich Witrynach na 30 dni przed takim użyciem albo w inny sposób wymagany przez prawo.

Firma Indeed zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie.

Polityka prywatności firmy Indeed

Ostatnia modyfikacja: 2 lutego 2024

Firma Indeed i jej podmioty stowarzyszone należą bezpośrednio lub pośrednio do notowanej na giełdzie japońskiej spółki dominującej Recruit Holdings Co. Ltd.

W niniejszej Polityce prywatności opisano w wyczerpujący sposób, jak firma Indeed wykorzystuje dane użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat podejścia firmy Indeed do RODO, ustawy CCPA oraz ogólnie zasad ochrony prywatności, prosimy o zapoznanie się z Często zadawanymi pytaniami dotyczącymi ochrony prywatności przez firmę Indeed.

Wstęp

W Indeed doceniamy zaufanie, jakie pokładają w nas użytkownicy i klienci, gdy dają nam dostęp do swoich Danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności opisano, jakie działania podejmujemy, aby utrzymać to zaufanie i chronić te informacje.

Polityka prywatności zawiera szczegółowy opis sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych i nieosobowych, które otrzymujemy od użytkowników i gromadzimy na ich temat, gdy użytkownicy uzyskują przez przeglądarkę internetową lub urządzenia mobilne dostęp do naszych witryn internetowych, aplikacji, usług i oprogramowania oraz gdy z nich korzystają, a także gdy kontaktują się z nami telefonicznie lub osobiście, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy i zgodne z niniejszą Polityką prywatności. Dotyczy to także danych, które uzyskujemy z udostępnianych publicznie źródeł lub od osób trzecich.

Polityka prywatności obejmuje wszystkie nasze Witryny („Witryny”), w tym powiązane witryny internetowe lub mobilne, aplikacje, usługi i oprogramowanie marek:

Kto jest odpowiedzialny za dane użytkowników

W tym punkcie opisano, kiedy firma Indeed jest administratorem Danych osobowych użytkowników lub podmiotem je przetwarzającym, oraz który podmiot odpowiada za Dane osobowe użytkowników. 

Użytkownicy w Japonii powinni także zapoznać się z punktem dotyczącym tego regionu. 

Informacja dla osób poszukujących pracy:

 • W niektórych przypadkach przetwarzania danych firma Indeed może występować w charakterze podmiotu przetwarzającego dokumenty związane z aplikacją o pracę użytkownika przekazane za pośrednictwem aplikacji Aplikuj z Indeed oraz informacje udzielone podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli użytkownik bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej w Indeed. Administratorem tych danych jest pracodawca, do którego użytkownik wysyła aplikację. Jako podmiot przetwarzający zatrzymujemy dane, dopóki administrator nie zażąda od nas ich usunięcia.
 • Firma Indeed jest administratorem wszystkich innych informacji, które użytkownicy przekazują w trakcie korzystania z Witryn.

Informacja dla pracodawców:

 • W niektórych przypadkach przetwarzania danych firma Indeed może występować w charakterze podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do aplikacji osób poszukujących pracy złożonych przez Aplikuj z Indeed, a także danych przekazanych przez użytkowników za pośrednictwem Importu kandydatów. W chwili rejestracji użytkownika w usłudze Importu kandydatów, użytkownik ma obowiązek wyrażenia zgody na umowę o przetwarzanie danych firmą Indeed, w której ujęto warunki stosunków użytkownika z firmą Indeed. Jako podmiot przetwarzający zatrzymujemy dane, dopóki administrator nie zażąda od nas ich usunięcia.
 • Firma Indeed jest administratorem wszystkich innych informacji, które użytkownicy przekazują w trakcie korzystania z Witryn.

Podmiot Indeed będący administratorem odpowiedzialnym za dane użytkownika może różnić się w zależności od lokalizacji użytkownika oraz produktu lub usługi, z których użytkownik korzysta.Należy pamiętać, że podmiot będący stroną wskazaną w Warunkach korzystania z usług firmy Indeed może nie być tożsamy z podmiotem będącym administratorem danych w niniejszej Polityce prywatności. 

W przypadku użytkowników w USA administratorem danych jest Indeed Inc.

Dla użytkowników w Japonii administratorem danych jest Indeed Japan K.K.

W przypadku wszystkich innych użytkowników, w tym użytkowników w EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii administratorem danych jest Indeed Ireland Operations Limited.

Ważne definicje

Osoba poszukująca pracyOsoba fizyczna poszukująca możliwości zatrudnienia, usług lub informacji związanych z jej zatrudnieniem lub ofertami pracy
PracodawcaOsoby fizyczne i/lub organizacje poszukujące informacji związanych z rekrutacją lub zasobami ludzkimi, wyszukujące osób poszukujących pracy albo chcące udostępnić informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w imieniu własnym lub innych osób czy organizacji, w tym m.in. agencji dokonujących zakupów na rzecz wielu stron i agencji zatrudnienia
Dane osoboweWszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które mogą obejmować informacje o sposobie korzystania z naszych Usług, takie jak informacje o urządzeniu lub adres IP
Szczególne kategorie danych osobowychWszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej i ujawniają jej pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, płci lub orientacji seksualnej. 
Dane nieosoboweWszelkie informacje, które nie odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. dane dotyczące wyłącznie przedsiębiorstwa
Informacje użytkownikaDane osobowe i nieosobowe dotyczące użytkownika
AdministratorPodmiot, który decyduje o sposobie i przyczynach przetwarzania danych osobowych użytkowników
Podmiot przetwarzającyPodmiot, który przetwarza dane w określony sposób na polecenie administratora danych
IndeedWszystkie podmioty firmy Indeed, w tym Indeed Inc., Indeed Ireland Operations Ltd. i Indeed Japan K.K.
Usługa przekazywaniaFirma Indeed udostępnia dwukierunkowe usługi pośredniczenia i przekazywania wiadomości użytkownikom produktów Indeed, w tym między innymi: Indeed CV, Aplikuj z Indeed, Zamieść ofertę pracy, Indeed Chat, Indeed Onboarding, Indeed Text2Apply, prywatna rozmowa telefoniczna, a także inne usługi komunikacji elektronicznej w postaci połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych albo komunikatów wideo lub audio.
Podmioty stowarzyszoneKażdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje lub jest kontrolowany przez jakikolwiek podmiot firmy Indeed lub wspólnie z nim, obecnie lub w przyszłości. Na potrzeby niniejszej Polityki „Kontrola” oznacza posiadanie większości udziałów lub akcji albo prawa i zdolności bezpośredniego zarządzania. Obejmuje to podmioty stowarzyszone Indeed zlokalizowane poza EOG lub Szwajcarią.
Oferty pracyOferty pracy w Indeed
Profil IndeedWszystkie aplikacje oraz dane kontaktowe przechowywane na koncie Indeed osoby poszukującej pracy, w tym informacje pochodzące z CV, wyniki oceny oraz odpowiedzi na pytania rekrutacyjne.
CVIndeed CV lub CV przekazane przez użytkownika
EOGPaństwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
ATSSystem śledzenia aplikacji

Zakres Polityki prywatności firmy Indeed

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych, które gromadzimy za pośrednictwem Witryn, pozyskiwanych bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub otrzymywanych od osób trzecich. W przypadku kliknięcia łącza i przejścia do witryny internetowej podmiotu zewnętrznego nasza Polityka prywatności przestaje obowiązywać, a wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych, które ma miejsce w tej witrynie, jest regulowane polityką prywatności tej witryny. Gromadzimy dane wyłącznie w Witrynach, które zawierają bezpośrednie łącze do niniejszej Polityki prywatności.

Zgodnie z obowiązującymi Warunkami, Witryna jest zasadniczo przeznaczona do użytku wyłącznie przez osoby w wieku co najmniej 16 lat. Niemniej jednak w niektórych jurysdykcjach obowiązują inne ograniczenia wiekowe, jak wskazano poniżej. 

 • Japonia: w przypadku użytkowników w Japonii zgodne z prawem korzystanie z Witryny Indeed możliwe jest tylko dla użytkowników, którzy osiągnęli dozwolony wiek minimalny przewidziany japońskim prawem.
 • EOG, Szwajcaria, Wielka Brytania, Turcja i Ukraina: od 1 lutego 2024 roku dostęp do Witryny w EOG, a także w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Turcji i Ukrainie jest dozwolony dla osób w wieku 18 lat lub starszych.  

We wszystkich jurysdykcjach, jeżeli użytkownik nie osiągnął pełnoletności w swojej jurysdykcji, wymagane jest, aby korzystanie z Witryn przez użytkownika odbywało się pod kontrolą rodzica, opiekuna prawnego lub odpowiedzialnej za niego osoby dorosłej, nawet jeśli wiek użytkownika pozwala mu na korzystanie z platformy Indeed w danej jurysdykcji. 

Stosujemy całą gamę środków mających na celu zapewnienie, aby żadne informacje nie były świadomie pozyskiwane od osób niespełniających wymogu wieku minimalnego albo innych obowiązujących wymagań wiekowych.

Jeśli dowiemy się, że osoba niespełniająca wymogu wieku minimalnego korzystała z Witryny lub podała dane osobowe za pośrednictwem Witryny, usuniemy jej konto lub ograniczymy jej dostęp do konta i usuniemy takie informacje z naszych systemów.

Kandydaci zainteresowani ofertami pracy w Indeed powinni zapoznać się z Polityką prywatności dla kandydatów.

Aktualni i byli pracownicy firmy Indeed powinni skontaktować się z odpowiednim partnerem Działu kadr, aby zapoznać się z Globalną polityką prywatności dla pracowników.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

Firma Indeed wykorzystuje różne rodzaje informacji w celu świadczenia usług, dostarczania produktów oraz udostępniania funkcji Witryn użytkownikowi. Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, mogą się różnić w zależności od sposobu korzystania z naszych Witryn.

Jeśli Dane osobowe są wymagane do świadczenia konkretnych usług Indeed na rzecz użytkownika, użytkownik zostanie o tym poinformowany, gdy rozpoczniemy gromadzenie danych. Jeśli użytkownik nie poda wymaganych Danych osobowych, może nie mieć dostępu do określonej funkcji lub usługi.

Informacje gromadzone przez firmę Indeed

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w EOG administratorzy muszą mieć podstawę prawną do przetwarzania informacji. To oznacza, że przy przetwarzaniu danych użytkownika opieramy się na różnych podstawach prawnych, w zależności od celu przetwarzania określonego w niniejszej Polityce prywatności. 

Szczegółowe informacje na temat rodzajów danych osobowych, które gromadzimy od użytkowników, celu ich przetwarzania i procesu przetwarzania oraz szczegóły dotyczące podstaw prawnych, na których opieramy się w przypadku RODO, zostały wyszczególnione poniżej. 

Zatrzymywanie danych użytkowników

W przypadkach, w których firma Indeed występuje jako administrator Danych osobowych użytkowników, zatrzymujemy te dane do czasu, gdy nie są już one niezbędne do realizacji celu, do którego są wykorzystywane, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, lub do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie. 

Informacje na temat czasu zatrzymywania przez nas danych do każdego celu podano w kolejnym punkcie. Określając te odpowiednie okresy zatrzymywania danych, bierzemy pod uwagę cele, dla których przetwarzamy Dane osobowe, oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków. Bierzemy również pod uwagę zakres, charakter i wrażliwość Danych osobowych oraz nasze zobowiązania prawne w odniesieniu do danych. Tam, gdzie to możliwe i powołując się na swój prawnie uzasadniony interes w ulepszaniu Witryn, firma Indeed anonimizuje lub agreguje Dane osobowe, tak aby nie można ich było już powiązać z użytkownikiem ani zidentyfikować użytkownika. W takim przypadku firma Indeed może dalej przetwarzać te informacje. Możemy na przykład wykorzystywać zanonimizowane dane osób poszukujących pracy, takie jak CV lub dane z profilu użytkownika, w celu testowania dokładności naszych produktów i usług. Innym powodem wykorzystywania zanonimizowanych danych jest zyskanie przez nas pewności, że nasza technologia pomaga wszystkim osobom w pozyskaniu ofert pracy w sposób uczciwy i sprawiedliwy.

W sytuacji, gdy firma Indeed występuje jako podmiot przetwarzający Dane osobowe użytkowników, przechowuje ona takie dane do czasu otrzymania polecenia ich usunięcia od administratora.

Dane osobowe, które gromadzimy od wszystkich użytkowników:
Jakie dane gromadzimyJak je wykorzystujemyDlaczego je przetwarzamyPodstawa prawnaOkres zatrzymywania danych
Dane dotyczące zarządzania kontem – w tym dane logowania, uprawnienia i powiązane działania dotyczące konta (np. data utworzenia konta użytkownika oraz daty logowania, dodania informacji, złożenia prośby o usługi i dokonania zmian na koncie). Gromadzimy, analizujemy, przetwarzamy i przechowujemy dane dotyczące zarządzania kontem użytkownika.  
W celu utworzenia i prowadzenia konta na polecenie użytkownika.Dane dotyczące zarządzania kontem są przetwarzane w ramach wykonywania umowy. Okres ważności konta lub zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi (na przykład: w przypadkach zobowiązań prawnych wynikających z oszustwa)
Dane dotyczące aktywności – obszary Witryn odwiedzane przez użytkownika, miejsca, w których klika, przewija, najeżdża lub w inny sposób wchodzi w interakcję z Witrynami, oraz data/godzina i czas trwania tej aktywności.Gromadzimy, analizujemy, przetwarzamy i przechowujemy dane dotyczące aktywności, w tym za pomocą środków automatycznych, a w niektórych przypadkach rejestrujemy je w czasie rzeczywistym.

W przypadku pracodawców może to również obejmować aktywności podjęte w zakresie oferty pracy lub CV bądź aplikacji osoby poszukującej pracy.
W celu zapobiegania oszustwom.

W celu ulepszenia usług naszej Witryny.
Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi Witrynami i z nich korzystają oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych Witryn.

W ramach wykonywania umowydane dotyczące aktywności są monitorowane w celu zapobiegania złośliwym lub oszukańczym działaniom bądź spamowi w naszych Witrynach. 
Okres ważności konta
Dane dotyczące komunikacji – interakcje z Indeed lub za pośrednictwem Indeed, w tym poprzez komunikatory, aplikacje i witryny internetowe osób trzecich, takich jak WhatsApp lub LINE, albo usługi telefoniczne, w tym rozmowy i SMS-y, a także wiadomości e-mail oraz powiadomienia.

Należy pamiętać, że korzystanie z usług osób trzecich (np. Facebook, Google czy WhatsApp) lub dowolnej innej witryny internetowej osoby trzeciej odbywa się wyłącznie na podstawie umowy użytkownika z zewnętrznymi operatorami tych platform.
Zbieramy, analizujemy, przetwarzamy, profilujemy, w tym za pomocą środków zautomatyzowanych, i przechowujemy dane użytkownika dotyczące komunikacji.  

Aby ułatwić kandydatom aplikowanie na ofertę pracy, a pracodawcom znalezienie kandydatów.

Aby wysyłać osobom poszukującym pracy odpowiednie oferty pracy, a pracodawcom — odpowiednie aplikacje.

Aby wysyłać użytkownikom odpowiednie wiadomości e-mail o treściach marketingowych.

W celu ulepszenia naszych Witryn i usług. 
Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie świadczenia rzetelnych i odpowiednich usług użytkownikom oraz mając na celu dalsze ulepszanie naszych produktów i usług. Zapewniamy opcję rezygnacji, aby użytkownicy mogli nie zgodzić się na otrzymywanie wiadomości marketingowych.

W niektórych przypadkach, gdy zadzwonimy do użytkownika, a rozmowa będzie nagrywana, możemy działać w oparciu o zgodęużytkownika.
Okres ważności konta 
Dane kontaktowe — imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i adresGromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane kontaktowe użytkowników.W celu wysyłania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub dotyczących transakcji, a także przypomnień.

W celu utworzenia konta na polecenie użytkownika.

W celu prowadzenia lub koordynowania rozmów kwalifikacyjnych, gdy użytkownik korzysta z produktu Indeed Hire (w Japonii znanym pod nazwą Indeed Agent).

W celu kontaktowania się z użytkownikiem i świadczenia usług związanych z kampaniami sponsorowanymi przez Indeed, włączając wysyłanie użytkownikowi materiałów i nagród.

W celu ustanowienia systemu rozpatrywania skarg i reklamacji.

W celu kontaktowania się z przedsiębiorstwami, aby ulepszyć nasze usługi. 

Wiadomości e-mail dotyczące transakcji są wysyłane w ramach wykonywania umowy.

W momencie tworzenia konta wiadomości e-mail o charakterze marketingowym są wysyłane w oparciu o prawnie uzasadniony interes związany z promowaniem i ulepszaniem naszych usług.

Przypomnienia o nadchodzących rozmowach kwalifikacyjnych i wydarzeniach są wysyłane na podstawie zgodywyrażonej przez użytkownika.

Powiadomienia Job Alert o ofertach pracy są wysyłane na adres e-mail użytkownika na podstawie zgody.

Tworzenie konta i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych odbywa się w ramach wykonywania umowy.

Na niektórych rynkach możemy potrzebować zgody użytkownika na skontaktowanie się z nim i świadczenie usług związanych z kampaniami sponsorowanymi przez Indeed.

Kontaktowanie się z użytkownikiem, w tym za pośrednictwem poczty, odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a w niektórych przypadkach – wykonywania umowy.

System rozpatrywania skarg i reklamacji zapewniany jest w ramach wymogu prawnego obowiązującego w Japonii.

Okres ważności konta 
Informacje o urządzeniu — adres IP/numer identyfikacyjny urządzenia, agent użytkownika.
Gromadzimy dane takie jak nazwa, którą użytkownik powiązał ze swoim urządzeniem, typ urządzenia, numer telefonu, kraj i wszelkie inne informacje, które podał użytkownik. 
Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane o urządzeniu użytkownika. 
W celu zapobiegania oszustwom.
 
W celu administrowania kontem użytkownika i wsparcia go w znalezieniu bardziej odpowiednich ofert pracy. Przykładowo gdy osoba poszukująca pracy uzyskuje dostęp do witryny Indeed na urządzeniu mobilnym, firma Indeed może prezentować jej odpowiednie Oferty pracy z lokalizacji o tym samym kodzie pocztowym co miejsce, w którym uzyskano dostęp.
Działamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w zapewnianiu bezpieczeństwa naszych Witryn i dostarczaniu naszym użytkownikom rzetelnych i odpowiednich usług.
Okres ważności konta 
Dane o lokalizacji„Niedokładne” dane o lokalizacji są gromadzone i przechowywane, natomiast „dokładne” dane o lokalizacji są gromadzone, ale nie są przechowywane na koncie użytkownika.W celu wspierania użytkownika w znalezieniu bardziej odpowiednich Ofert pracy.Dane dotyczące lokalizacji zbieramy tylko wtedy, gdy użytkownik nie zaznaczył, że nie chce ich udostępniać. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany ustawień udostępniania lokalizacji na urządzeniu, należy kliknąć tutaj
Okres ważności konta 
Dane dotyczące wiadomości – wiadomości wysyłane przez użytkownika w Witrynach, systemie ATS związanym z usługami świadczonymi przez Indeed oraz za pośrednictwem świadczonej przez Indeed Usługi przekazywania wiadomości Przetwarzamy, monitorujemy, przeglądamy, przechowujemy i analizujemy takie treści, w tym za pomocą środków automatycznych.
W celu analizy danych, kontroli jakości, egzekwowania zasad dotyczących Witryn i innych zasad firmy Indeed, moderowania treści oraz ulepszenia Witryn lub jakiegokolwiek innego produktu lub usługi firmy Indeed. Przykładami takich ulepszeń mogą być: zwiększenie wskaźnika otwartych wiadomości dzięki optymalizacji ich dostarczania, optymalizacja naszych wyników wyszukiwania, poprawienie Ofert pracy, umożliwianie aplikującym zarządzania swoimi aplikacjami po przekazaniu ich firmie Indeed, informowaniem Osób poszukujących pracy o statusie ich aplikacji na polecenie Pracodawców, zapewnienie użytkownikowi istotnych z jego punktu widzenia funkcji produktu i komunikowania się oraz zapobieganie oszustwom i spamowi. Opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w utrzymaniu bezpieczeństwa naszych Witryn.

Dane dotyczące wiadomości nie mogą być złośliwe, nie mogą być spamem ani oszustwem oraz są monitorowane w ramach wykonywania umowy.

W zależności od obowiązujących przepisów prawa możemy polegać na
zgodzieużytkownika.
10 lat 
Informacje o płatnościach – cztery ostatnie cyfry karty płatniczej użytkownika oraz inne dane weryfikacyjneGdy użytkownik korzysta z usług płatnych, gromadzimy informacje, aby umożliwić płatności, a także zweryfikować jego konto. Indeed nigdy nie przechowuje pełnego numeru karty użytkownika.W celu dokonania zapłaty za usługę płatną.

W celu umożliwienia prowadzenia postępowania sądowego i dostarczania informacji w odpowiedzi na ważne pisma procesowe, takie jak wezwania sądowe, nakazy przeszukania i nakazy sądowe lub w celu dochodzenia lub wykonania swoich praw, lub też w celu obrony przed roszczeniami.
W celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych w zakresie sprawozdawczości finansowej i ważnych żądań o udzielenie informacji.

W naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby upewnić się, że kontaktujemy się z odpowiednią osobą. 
Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi
Informacje dotyczące planowania — dostępność użytkownika i odpowiedzi na zaproszenia z kalendarza na rozmowy kwalifikacyjne, w tym z kalendarzy osób trzecich, jeśli użytkownik powiązał je z kontem.Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy informacje dotyczące planowania.W celu umożliwienia rozmów kwalifikacyjnych zaplanowanych i odbywających się na platformie do rozmów kwalifikacyjnych firmy Indeed. Gromadzimy te informacje w ramach wykonywania umowy, aby Osoby poszukujące pracy mogły odbywać rozmowy kwalifikacyjne z Pracodawcami. 
Okres ważności konta
Dane dotyczące połączeń telefonicznych — w przypadku nawiązania kontaktu z Osobą poszukującą pracy albo Pracodawcą za pośrednictwem Systemu przekazywania rozmów telefonicznych firmy Indeed. Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy informacje o tym, czy połączenie zostało odebrane, oraz o czasie trwania połączenia, ale nie rejestrujemy połączeń wykonywanych za pośrednictwem Systemu przekazywania. 

Aby umożliwić kontakt w celu złożenia aplikacji, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub innej komunikacji dotyczącej Oferty pracy.Ułatwianie kontaktu jest realizowane w ramach wykonywania umowy, a przetwarzanie informacji o tym, czy połączenie zostało odebrane, jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem w świadczeniu usług.

W zależności od obowiązujących przepisów prawa możemy polegać na zgodzieużytkownika.
Okres ważności konta
Dane uwierzytelniające — kiedy użytkownik używa funkcji jednorazowego logowania (SSO), aby zalogować się na swoje konto Indeed, gromadzimy dane, takie jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, informacje o profilu publicznym i adres e-mail.Przechowujemy informacje zgromadzone z konta SSO użytkownika w celu uwierzytelnienia go jako użytkownika usług Indeed i osób trzecich.W celu ułatwienia i zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania w IndeedZgoda — jeśli użytkownik nie chce już udostępniać danych z konta SSO firmie Indeed, może zmienić ustawienia tego konta.Okres ważności konta lub do momentu usunięcia powiązania kont. 
Opinie użytkowników i dane dotyczące zadowolenia – w tym oceny i opinie przedstawione w formie zwykłego tekstu na temat tego, jak możemy ulepszyć usługi. 

Osoby poszukujące pracy mogą również zgłaszać oferty pracy z różnych powodów, w tym w przypadkach, kiedy uznały daną ofertę pracy za np. niedopasowaną lub obraźliwą i zostawiły na ten temat opinię w formie zwykłego tekstu. Ułatwiamy także wyrażanie przez użytkowników opinii na temat ofert pracy.
Przetwarzamy, monitorujemy, przeglądamy, przechowujemy i analizujemy takie treści, w tym za pomocą środków automatycznych.W celu ulepszenia naszych Witryn i usług. W zakresie obsługi i ulepszania naszych Witryn i usług oraz zarządzania nimi opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Zgłaszanie oferty pracy odbywa się w ramach wymogu prawnego. 
Okres ważności konta
Dane otrzymane w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryn poprzez interfejsy API i podobne technologieFirma Indeed gromadzi, analizuje, przetwarza i przechowuje informacje wygenerowane w trakcie korzystania z Witryn przez użytkownika.W celu zapobiegania oszustwom.

W celu ulepszenia usług naszej Witryny.
Uzasadniony interes w ulepszaniu naszych Witryn i produktów.Okres ważności konta
Informacje gromadzone na temat Osób poszukujących pracy:
Jakie dane gromadzimyJak je wykorzystujemyDlaczego je przetwarzamyPodstawa prawnaOkres zatrzymywania danych
Dane aplikacji — CV użytkownika i inne materiały udostępniane w czasie aplikowania o pracę za pośrednictwem Indeed, działania użytkownika związane z tą aplikacją, jak również planowanie rozmowy kwalifikacyjnej/udział w niej.Przetwarzany dane pochodzące z aplikacji użytkownika, a w niektórych przypadkach przechowujemy je w imieniu Pracodawcy.W celu ułatwienia aplikowania na Ofertę pracy.

W celu udzielenia pomocy Pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów i ulepszenia naszych usług
Wykonanie umowy ponieważ dane te są niezbędne, aby pomóc użytkownikowi w znalezieniu ofert pracy

Dostarczamy użytkownikom odpowiednie usługi w oparciu o naszprawnie uzasadniony interes.
Okres ważności konta 
Dane rekrutacyjne pochodzące z aplikacji — odpowiedzi użytkownika na pytania rekrutacyjnePrzekazujemy dane rekrutacyjne użytkownika odpowiedniemu Pracodawcy i możemy też słuchać nagrań oraz je analizować.W celu ulepszania usług.
W ramach procesu aplikowania przez użytkownika na Ofertę pracy.
Wykonywanie umowy pomiędzy firmą Indeed a Pracodawcą.

Polegamy na naszym prawnie uzasadnionym interesie w ulepszaniu usług.
Okres ważności konta
Dane dotyczące Kwalifikacji – ocena Kwalifikacji Indeed, które użytkownik wypełnia w ramach procesu aplikacji.Gromadzimy, analizujemy, przetwarzamy, profilujemy, a na odpowiednich rynkach również przechowujemy dane dotyczące oceny użytkownika.W celu wspierania użytkownika w znalezieniu bardziej odpowiednich Ofert pracy.
W ramach procesu aplikowania przez użytkownika na Ofertę pracy.
Wykonywanie umowy pomiędzy firmą Indeed a Pracodawcą.

Opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w celach analitycznych, aby świadczyć Osobie poszukującej pracy wartościowe i odpowiednie usługi.
Okres ważności konta 
Dane demograficzne — wiek, pochodzenie rasowe i etniczne, płeć, niepełnosprawność, informacje o pobycie w areszcie lub wydanym wyroku skazującym oraz przynależności do społeczności LGBTQ+.W niektórych przypadkach gromadzimy i przetwarzamy szczególne kategorie danych osobowych. Te dane gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie na niektórych rynkach, gdzie dopuszcza to prawo. Analizujemy je w określonych celach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Udostępnienie tych informacji jest całkowicie dobrowolne, a dane te nie będą wykorzystywane przy ocenie aplikacji użytkownika. 
W celu oceny uczciwości naszych algorytmów zgodnie z zasadą uczciwości firmy Recruit.

W celu udoskonalania produktów, które mają na celu likwidację barier w zatrudnieniu zgodnie ze zobowiązaniami firmy Indeed w zakresie spraw środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym.

W celu wspierania pracodawców w bardziej integracyjnym zatrudnianiu. W przypadku udostępniania tych danych pracodawcom dane udostępniane są wyłącznie w postaci zbiorczej.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi informacji demograficznych.
Gromadzimy te dane wyłącznie za zgodąużytkownika i tylko na rynkach, na których jest to dozwolone.Okres ważności konta lub do momentu, w którym użytkownik zdecyduje się usunąć te dane (w stosownych przypadkach)
Dane dotyczące wyników rekrutacji – informacje na temat statusu aplikacji złożonej przez użytkownika w odpowiedzi na ofertę pracy oraz decyzje podjęte przez Pracodawcę lub przez użytkownika, takie jak nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, przeprowadzenie z nim rozmowy kwalifikacyjnej, zatrudnienie go, czy też wycofanie aplikacji przez użytkownika lub odrzucenie przez niego oferty. Gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i analizujemy takie informacje.W celu lepszego zrozumienia efektywności naszych Witryn oraz ich funkcji oraz w celu przyznania „odznaki responsywnego pracodawcy” nagradzającej pracodawców, którzy potwierdzają status aplikacji ponad 50% osób aplikujących korzystających z Aplikuj z Indeed.W zakresie obsługi i ulepszania naszych Witryn oraz zarządzania nimi działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Okres ważności konta
Dane profilowe — w tym CV użytkownika, jego zdjęcie (w stosownych przypadkach), preferencje, czas, kiedy użytkownik jest online lub był ostatnio aktywny w serwisie Indeed, informacje o kwalifikacjach i ocenach oraz wszelkie inne dane zawarte w Profilu użytkownika.Gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i analizujemy dane profilowe użytkownika.W celu wspierania użytkownika w znalezieniu bardziej odpowiednich Ofert pracy.

W celu wysyłania użytkownikowi zaproszeń do aplikowania na określone oferty pracy.

W celu podpowiadania użytkownikowi, gdy aplikuje on na ofertę pracy w witrynach internetowych osób trzecich za pomocą naszego oprogramowania mobilnego.W celu pokazania, kiedy użytkownik jest online lub ostatnio był aktywny w serwisie Indeed.

 
Wykonywanie umowy, ponieważ te dane mają kluczowe znaczenie dla ułatwienia użytkownikowi znalezienia ofert pracy. Okres ważności konta lub do momentu usunięcia informacji profilowych
Dane z CV (wyszukiwalnego)— Użytkownik ma wybór, czy jego CV jest wyszukiwalne czy niewyszukiwalne. Jeśli użytkownik ustawi swoje CV jako wyszukiwalne, Pracodawcy będą mogli wyszukiwać i przeglądać jego CV. Zostanie także wygenerowany publicznie dostępny adres URL.

Dane z CV obejmują historię zatrudnienia i wykształcenia, certyfikaty, uprawnienia, patenty, podsumowania oraz wszelkie inne dane przedstawione w wyszukiwalnym CV. Ustawienie CV jako możliwego do wyszukania może także pozwolić Pracodawcom na spostrzeżenie, że użytkownik wyraził zainteresowanie ofertami pracy podobnymi do przedstawionych przez nich ofert pracy. 
Zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy, profilujemy i analizujemy dane z możliwego do wyszukania CV danego użytkownika, a także udostępniamy je do wglądu osobom trzecim.W celu umożliwienia Pracodawcom zapraszania użytkownika do aplikowania na oferty pracy.Wykonywanie umowy, ponieważ te dane mają kluczowe znaczenie dla ułatwienia użytkownikowi znalezienia ofert pracy

Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w celach analitycznych, aby świadczyć Pracodawcom wartościowe i odpowiednie usługi.

Widoczność CV można zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach konta. 
Okres ważności konta lub do momentu usunięcia CV
Dane z CV (niewyszukiwalnego)– CV użytkownika może przeglądać tylko użytkownik i osoby trzecie, którym użytkownik zgodzi się udostępnić swoje „niewyszukiwalne” CV.Gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy, profilujemy i analizujemy dane z CV niemożliwego do wyszukania. Dane z niemożliwego do wyszukania CV użytkownika udostępniamy Pracodawcom tylko na prośbę użytkownika, gdy aplikuje on na oferty pracy.
 
W celu wspierania użytkownika w znalezieniu bardziej odpowiednich Ofert pracy.Wykonywanie umowy, ponieważ te dane mają kluczowe znaczenie dla ułatwienia użytkownikowi znalezienia ofert pracy

Opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w celach analitycznych, aby świadczyć Osobie poszukującej pracy wartościowe i odpowiednie usługi. 
Okres ważności konta lub do momentu usunięcia CV
Dane osobowe, które gromadzimy od Pracodawców:
Jakie dane gromadzimyJak je wykorzystujemyDlaczego je przetwarzamyPodstawa prawnaOkres zatrzymywania danych
Informacje o przedsiębiorstwie – dokumentacja służąca do weryfikacji działalności prowadzonej przez użytkownika, dane kontaktowe pracownika oraz fizyczna lokalizacja przedsiębiorstwa (w tym federalny numer identyfikacyjny Pracodawcy (EIN), dane z rejestru przedsiębiorstw lub rachunek za media). Mogą także zawierać informacje o weryfikacji przedsiębiorcy oraz informacje na temat udziału pracodawcy w wydarzeniach/seminariach.Gromadzimy, przetwarzamy, przechowujemy i analizujemy takie dane w celu weryfikacji wiarygodności Pracodawców w naszej Witrynie.
Te informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych, z zastrzeżeniem ewentualnych żądań organów ścigania lub nakazów sądowych.
W celu zapobiegania oszustwom i spamowi oraz ochrony Osób poszukujących pracy.

W celu udoskonalenia naszych usług.

W celu zwiększenia dokładności analizy rynkowej i strategii sprzedaży.
Opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w zakresie wykrywania oszukańczych działań w naszych Witrynach i zapobiegania im.

Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie udoskonalania naszych usług oraz zwiększania dokładności analizy rynkowej i strategii sprzedaży.

Gdy jesteśmy zobowiązani do wypełnienia obowiązku prawnego. 
Dane podane do celów weryfikacji są usuwane po zakończeniu weryfikacji konta użytkownika. Dane rozliczeniowe przechowujemy zgodnie z wymogami prawnymi. Udział w wydarzeniach/seminariach w Okresie ważności konta. 
Treści multimedialne — filmy, zdjęcia i inne treści dotyczące firmy użytkownika.Importujemy lub przechowujemy takie treści i wyświetlamy je w Witrynach.W celu umożliwiania Pracodawcom ulepszania Ofert pracy i Stron pracodawców poprzez dodanie treści multimedialnych.Zgoda – Pracodawca nie musi podawać tych danych.
Posiadamy prawnie uzasadniony interes w zakresie ulepszania usług i udzielania Pracodawcom pomocy w przyciąganiu cennych kandydatów.
Okres ważności konta lub do momentu usunięcia tych treści.
Nagrania wideo – nagrane wcześniej (tzw. jednostronne rozmowy kwalifikacyjne) oraz prowadzone na żywo rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem Platformy Rekrutacyjnej IndeedPrzetwarzamy nagrania wideo w imieniu Pracodawców do momentu otrzymania polecenia usunięcia danych, zgodnie z naszą rolą jako podmiotu przetwarzającego daneW celu umożliwienia użytkownikom prowadzenia i uczestniczenia w rozmach kwalifikacyjnych na naszej platformiePrzetwarzamy te nagrania wideo w imieniu Pracodawcy i usuwamy je na jego wniosek w ramach wykonywania umowy.Te nagrania wideo są przechowywane do momentu, w którym pracodawca poleci je usunąć, zgodnie z naszą rolą jako podmiot przetwarzający
Dane osobowe, które gromadzimy od osób niebędących użytkownikami naszych Witryn:
Jakie dane gromadzimyJak je wykorzystujemyDlaczego je przetwarzamyPodstawa prawnaOkres zatrzymywania danych 
Informacje profilowe — kupujemy CV i inne informacje profilowe od osób trzecich, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo i zgodne z niniejszą Polityką prywatnościW niektórych okolicznościach przechowujemy i analizujemy takie dane w celu identyfikacji potencjalnych klientów i wysyłania materiałów marketingowych w przypadkach dozwolonych przez prawo. W celu docierania do odbiorców nieznających Indeed.Dostarczamy użytkownikom naszych Witryn wartościowe i odpowiednie usługi działając w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes .Przechowujemy te informacje do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, poleci ich usunięcie lub do czasu, gdy nie są one już niezbędne do realizacji celu, w jakim są wykorzystywane

Wszelkie dane osobowe, które firma Indeed otrzymuje ze źródeł zewnętrznych, będą przetwarzane przez nią zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe cele i ujawnianie informacji

– Dane z CV 

Utworzenie wyszukiwalnego CV za pośrednictwem Witryny lub przekazanie na nią własnego pliku CV jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez użytkownika prośby o udostępnienie osobom trzecim jego CV na platformie Indeed oraz z upoważnieniem firmy Indeed do takiego udostępnienia, zgodnie z naszymiOgólnymi warunkami korzystania z usług. Gdy użytkownik tworzy profil w Indeed, jego CV jest domyślnie możliwe do wyszukania. Oznacza to, że dane profilowe i dane z CV (możliwego do wyszukania), o ile nie wskazano inaczej w Witrynie, mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, np. Pracodawcom. 

Należy pamiętać, że Pracodawcy i przedstawiciele Pracodawcy, którzy uzyskują dostęp do publicznie widocznego CV użytkownika, lub do których użytkownik wysyła prywatne CV, mogą udostępnić CV użytkownika innym stronom. Indeed nie odpowiada za tego rodzaju udostępnianie. Kiedy użytkownik udostępnia możliwe do wyszukania CV bezpośrednio za pomocą spersonalizowanego łącza, nie możemy kontrolować tego, kto wyświetla CV po udostępnieniu łącza. 

Ustawienia prywatności CV można zmienić w dowolnym momencie. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby ich CV (możliwe do wyszukania) było udostępniane osobom trzecim bez pozwolenia, lub którzy nie chcą, aby Pracodawcy się z nimi kontaktowali, mogą ustawić CV jako niemożliwe do wyszukania. Aby dowiedzieć się więcej o CV, w tym o różnicach między CV wyszukiwalnym, niewyszukiwalnym i prywatnym, oraz o tym, jak zmienić ustawienia prywatności CV, należy zapoznać się z punktemCzęsto zadawane pytania.

Prosimy zauważyć, że w miarę dalszego udoskonalania Witryny mogą pojawić się zwroty takie jak „Pracodawcy mogą Cię znaleźć” oraz „Pracodawcy nie mogą Cię znaleźć”. Wyrażenia te mają na celu poprawę zrozumienia przez użytkowników i są równoznaczne z wcześniej stosowanymi terminami, odpowiednio „Wyszukiwalne” oraz „Niewyszukiwalne”. 

– Konta Pracodawcy

Dajemy użytkownikom możliwość łączenia kont Pracodawców. Połączonym użytkownikom można przypisać określone role, które zapewniają różne poziomy dostępu do Danych osobowych kandydatów zawartych na koncie nadrzędnym. Gdy Pracodawca zaprasza innych użytkowników Indeed do powiązania ich kont z jego kontem, wyraża zgodę na otrzymywanie przez tych użytkowników dostępu do wszelkich informacji znajdujących się na jego koncie. Dane osobowe kandydatów obejmują między innymi dane kontaktowe pochodzące z CV, materiały aplikacyjne i status aplikacji, komunikację z kandydatami, działania podejmowane przez użytkownika lub innego użytkownika połączonego z kontem, czas podjęcia tych działań oraz informacje rozliczeniowe dotyczące konta. Gdy konto Pracodawcy zostanie odłączone, albo przez własne działanie użytkownika, albo przez działanie administratora, użytkownik straci dostęp do wszystkich Danych osobowych kandydatów na połączonym koncie.

— Usługi weryfikacji CV

Na niektórych rynkach możemy też oferować Osobom poszukującym pracy dodatkowe usługi weryfikacji CV, by pomóc im utworzyć CV lub je ulepszyć. To może polegać na przykład na wyjaśnieniu, w jaki sposób CV użytkownika jest analizowane przez system śledzenia aplikacji ATS, doradzeniu, jak utworzyć bardziej skuteczne CV, lub przesłaniu filmu z indywidualną weryfikacją CV. W ramach świadczenia tych usług Indeed może przekazywać użytkownikowi informacje zwrotne, w tym pytania i uwagi na temat zawartości jego CV lub innych materiałów przesłanych za pomocą naszych usług. Informacje zwrotne są przekazywane użytkownikowi bezpośrednio i mogą być dostępne z poziomu konta. Nie są one udostępniane Pracodawcom.

Automatyczne przetwarzanie Danych osobowych

Dokonujemy automatycznego przetwarzania Danych osobowych w celu oceny określonych aspektów dotyczących użytkownika oraz analizy i przewidywania preferencji i zainteresowań użytkownika. Takie przetwarzanie prowadzimy na podstawie zgody użytkownika lub warunków umowy, która wymusza przetwarzanie na potrzeby świadczenia usług Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom. Takie przetwarzanie pozwala nam przykładowo skutecznie dopasować Osoby poszukujące pracy do Pracodawców, przekazywać Osobom poszukującym pracy powiadomienia Job Alert, rekomendowane oferty pracy oraz zaproszenia do odpowiedzi na oferty, którymi mogą być bardziej zainteresowane, przesyłać aplikacje danej Osoby poszukującej pracy do Pracodawcy, wyświetlać wyniki wyszukiwania, wysyłać powiadomienia o statusie aplikacji w imieniu Pracodawców lub wykonywać konkretne czynności w zakresie wykrywania spamu i oszustw w celu ochrony użytkowników. Takie przetwarzanie podlega zabezpieczeniom wyszczególnionym w niniejszej Polityce prywatności w celu ochrony prywatności naszych użytkowników. Użytkownicy mogą wykonywać swoje prawa lub zakwestionować decyzje wygenerowane przez takie automatyczne przetwarzanie, pisząc na adres [email protected] (należy usunąć spacje).

– Rejestrowanie aktywności w witrynie: co robimy z danymi

Gromadzimy, zapisujemy, przetwarzamy, analizujemy i przechowujemy informacje o wszystkich działaniach podejmowanych przez użytkownika w Witrynie i w witrynach stowarzyszonychoraz wszelkich interakcjach i komunikacji użytkownika z Witryną i witrynami stowarzyszonymi, w nich lub za ich pośrednictwem. Możemy również korzystać z usług osób trzecich w celu gromadzenia i przetwarzania tych danych w imieniu Indeed w związku z naszymi działaniami mającymi na celu ulepszanie Witryn, ochronę użytkowników i optymalizację usług, jak opisano dalej w niniejszej polityce. Te dane dotyczące aktywności obejmują: odwiedzane obszary Witryny (w tym adresy URL), oglądane treści, wprowadzane informacje, klikanie, przewijanie, wskazywanie kursorem, aktywowanie myszą lub inne sposoby interakcji lub komunikacji w Witrynie i w witrynach stowarzyszonychlub za ich pośrednictwem, jak również godziny i czas trwania poszczególnych działań. Gromadzimy te dane od wszystkich użytkowników odwiedzających Witrynę oraz witryny stowarzyszone, także w prywatnym trybie przeglądania, „trybie incognito” lub innym podobnym trybie. Korzystamy z usług dostawców jako rozwinięcia Witryny oraz witryn stowarzyszonych w celu gromadzenia, rejestrowania, przetwarzania, analizowania i przechowywania tych danych. 

Przetwarzamy aktywność użytkownika w Witrynie oraz w witrynach stowarzyszonych, aby móc lepiej zrozumieć, w jaki sposób z nich korzysta. Pomaga nam to w doskonaleniu i kształtowaniu oferowanych przez nas produktów i usług. Działania te prowadzimy, aby pomóc użytkownikom znaleźć pracę. 

Ponieważ jest to kluczowe dla funkcjonowania naszych witryn, jeśli użytkownik nie chce, aby dane o jego działaniach były gromadzone, rejestrowane, przetwarzane, analizowane lub udostępniane w ten sposób, musi on zaprzestać korzystania z naszych witryn.

Komu udostępniamy dane użytkownika 

Przekazywanie informacji do naszych Podmiotów stowarzyszonych

Indeed udostępnia informacje swoim Podmiotom stowarzyszonym z niżej wymienionych powodów. Bez tego przekazywania niemożliwe byłoby świadczenie usług na rzecz użytkownika ani zapewnienie funkcjonalności Witryn. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przekazywanie danych w ten sposób, nie powinien korzystać z Witryn. 

Cel udostępnianiaWyjaśnienie udostępniania
W celu ulepszania usługZapewnia Osobom poszukującym pracy spersonalizowane i lepiej dobrane treści, wyniki, funkcje i obsługę.

Zapewnia Pracodawcom wgląd w wyniki pracy. 
Więcej pracodawców, ofert pracy i osób poszukujących pracyOsoby poszukujące pracy mają dostęp do większej liczby ofert pracy, a Pracodawcy do większej liczby Osób poszukujących pracy.
Większe bezpieczeństwo użytkownikówPoprawia bezpieczeństwo użytkowników i działań wewnętrznych, rozwiązywanie problemów oraz wykrywanie oszustw i spamu.

Przekazywanie informacji Pracodawcom 

Indeed wysyła Dane osobowe Osób poszukujących pracy do Pracodawców, w tym na polecenie Osób poszukujących pracy i Pracodawców. Takie przekazywanie odbywa się w trakcie wyszukiwania ofert pracy, składania aplikacji i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Dane osobowe Osób poszukujących pracy przekazywane w ten sposób są przetwarzane zgodnie z Warunkami firmy Indeed i warunkami odpowiedniego Pracodawcy. Takie przekazanie może obejmować wysłanie aplikacji użytkownika i/lub dodatkowych informacji o kandydacie, takich jak dane kontaktowe użytkownika, na inne platformy zajmujące się przetwarzaniem Danych osobowych Osób poszukujących pracy na rzecz Pracodawcy, takie jak preferowany przez Pracodawcę system śledzenia aplikacji (ATS) lub platforma planowania.

Pracodawcy zgadzają się przestrzegać wszystkich swoich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także zapewniać odpowiednią ochronę wszystkich praw osób, których dotyczą dane, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami dotyczącymi ochrony danych. 

Konta pracodawcy na platformie Indeed powiązane z domeną pracodawcy można udostępniać innym członkom organizacji użytkownika celem ułatwienia przydzielania nowych członków do odpowiedniego konta pracodawcy. Jeśli użytkownik korzysta z platformy Indeed z użyciem firmowego adresu e-mail, lecz nie korzysta z Usług w związku ze swoją firmą (a np. samodzielnie aplikuje na oferty pracy), i użytkownik nie chce, aby ta informacja była udostępniana innym osobom w ramach jego organizacji, użytkownik powinien przenieść swoje konto na prywatny adres e-mail. W zależności od sposobu logowania, użytkownik może zaktualizować adres e-mail bezpośrednio na swoim koncie w ustawieniach konta. Jeśli pracodawca użytkownika korzysta z funkcji SSO na platformie Indeed, użytkownik może nie mieć możliwości zaktualizowania adresu e-mail powiązanego z kontem Indeed użytkownika.  W celu uzyskania dalszych informacji użytkownik powinien skontaktować się z administratorem ds. IT/HR u pracodawcy. 

Przekazywanie informacji Osobom poszukującym pracy

Indeed przesyła Osobom poszukującym pracy określone informacje dotyczące Pracodawców. Obejmuje to publikowanie Ofert pracy, Stron pracodawców i informacji o wynagrodzeniu w Witrynach oraz publikowanie Ofert pracy w witrynach internetowych osób trzecich. Indeed może również udostępniać Osobom poszukującym pracy pewne informacje dotyczące Pracodawcy, takie jak informacje o aktywności i responsywności Pracodawcy w Witrynach. Mogą to być imię i nazwisko przedstawiciela Pracodawcy, miasto lub region, w którym ma siedzibę Pracodawca, informacja, czy Pracodawca postanowił otworzyć lub przejrzeć CV lub aplikację Osoby poszukującej pracy, bądź też odpowiedzieć na nie lub podjąć decyzję co do nich, informacja, czy Pracodawca nawiązał kontakt z innymi Osobami poszukującymi pracy lub przejrzał ich CV, a także informacja, czy podjął działanie dotyczące Oferty pracy takie jak jej wstrzymanie lub zamknięcie. Robimy to, aby pomóc Osobom poszukującym pracy w ocenie możliwości zatrudnienia. Korzystając z Witryn jako Pracodawca (na przykład zamieszczając Ofertę pracy lub kontaktując się z Osobą poszukującą pracy za pośrednictwem Programu Indeed CV), użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych informacji Osobom poszukującym pracy.

Przekazywanie informacji Dostawcom usług oraz innym osobom trzecim

Nawiązujemy współpracę z osobami trzecimi w celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością, doskonalenia Witryn oraz naszych usług, produktów i funkcji, ochrony naszych użytkowników i lepszego zrozumienia ich potrzeb oraz optymalizowania naszych usług i komfortu ich użytkowania. Korzystanie z naszych Witryn jest równoznaczne z akceptacją faktu, że firma Indeed korzysta z usług zewnętrznych dostawców między innymi w celu gromadzenia, przetwarzania, analizowania i rejestrowania aktywności użytkownika w naszych Witrynach, jego interakcji z Witrynami i komunikacji prowadzonej za ich pośrednictwem. Dotyczy to: odwiedzanych obszarów Witryny (w tym adresów URL), oglądanych treści, wprowadzanych informacji, klikania, przewijania, wskazywania kursorem, aktywowania myszą lub innych sposobów interakcji lub komunikacji w Witrynie lub za jej pośrednictwem, jak również godzin i czasu trwania poszczególnych działań. Nasze podmioty zewnętrzne gromadzą te dane od wszystkich użytkowników odwiedzających Witrynę, także w prywatnym trybie przeglądania, „trybie incognito” lub innych podobnych trybach.

Przetwarzamy aktywność użytkownika w Witrynie bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z nich przez użytkownika. Pomaga nam to w doskonaleniu i kształtowaniu oferowanych przez nas produktów i usług. Działania te prowadzimy, aby pomóc użytkownikom znaleźć pracę. 

Wszystkie przypadki przekazywania informacji do usługodawców są objęte odpowiednimi umowami dotyczącymi danych, a w przypadku transgranicznego przekazywania danych – mechanizmami prawnymi w tym zakresie. Przekazujemy dane dostawcom usług z następujących powodów:

Cel udostępnianiaWyjaśnienie udostępnianiaPodstawa prawna
Zapewnianie spersonalizowanego komfortu użytkowaniaW celu dostarczenia odpowiednich funkcji, usług oraz preferencji w ramach użytkowania naszych WitrynPrawnie uzasadniony interes w świadczeniu usług
Doskonalenie naszych usług, produktów i funkcjiW celu dalszego utrzymywania wysokiego standardu usług, produktów i funkcji Prawnie uzasadniony interes w doskonaleniu usług
Ochrona użytkownikówW celu zapobiegania oszustwom lub innym naruszeniom bezpieczeństwa lub ich badaniaPrawnie uzasadniony interes w zapobieganiu oszustwom i naruszeniom bezpieczeństwa
Obsługa płatnościW celu sprawdzenia wiarygodności płatniczej, dokonywania płatności i obsługi konta użytkownikaWykonywanie umowy
Instalowanie lub korzystanie z Aplikacji mobilnej IndeedOgraniczone dane osobowe, takie jak adres IP i dane o zdarzeniach, są udostępniane platformie, z której użytkownik pobiera aplikację w celu: ułatwienia logowania się poprzez konta zewnętrzne; świadczenia użytkownikowi usług oraz przypisywania reklam;Prawnie uzasadniony interes w świadczeniu usług i przypisywaniu reklam
PrzechowywanieDostawcy usług w chmurze, którzy hostują i przechowują nasze daneWykonywanie umowy
Weryfikacja prawa wykonywania zawodu i uprawnieńW ramach procesu aplikacjiZgoda – weryfikujemy uprawnienia w ramach procesu aplikacji wyłącznie za zgodą użytkownika

Aby uzyskać aktualną listę usługodawców zewnętrznych, należy napisać na adres: privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje).

Indeed nie sprzedaje ani nie wydzierżawia osobom trzecim do celów marketingowych żadnych danych zgromadzonych w ramach programów kodów SMS stosowanych do otrzymywania Najnowszych informacji o rozmowach kwalifikacyjnych Indeed oraz Wiadomości z zaproszeniami od rekruterów.

Przekazywanie informacji partnerom

Na niektórych rynkach firma Indeed współpracuje z partnerami, którzy biorą udział w pomaganiu Osobom poszukującym pracy w znalezieniu ofert. Ci partnerzy przedstawiają Osobom poszukującym pracy Indeed i nasze usługi. Tego typu współpraca z partnerami pomaga Indeed zrozumieć potrzeby Osób poszukujących pracy w różnych grupach odbiorców oraz to, jak możemy poprawić usługi dla różnych grup odbiorców. W niektórych przypadkach firma Indeed dzieli się ze swoimi partnerami ograniczonymi informacjami na temat Osób poszukujących pracy. Na przykład, potwierdzenie, że Osoba poszukująca pracy utworzyła konto Indeed lub z powodzeniem skorzystała z jednej z naszych Witryn (na przykład, aplikując na określoną liczbę ofert pracy lub korzystając z naszych przewodników po karierze). Staramy się pomóc wszystkim Osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie, ale jesteśmy przede wszystkim witryną, więc ta współpraca z partnerami pomaga nam dotrzeć do odbiorców, którzy mogą nie trafić na Indeed w toku regularnego korzystania z Internetu. Partnerzy ci mogą reklamować swoje usługi w zakresie kariery we współpracy z Indeed. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy partnerzy są oznaczeni w witrynie, każdy podmiot jest oddzielnym administratorem Danych osobowych użytkownika. 

Przekazywanie informacji dostępnych publicznie

Gdy użytkownicy zamieszczają w Witrynach treści w sposób, który ma na celu umożliwienie ich wyszukiwania przez osoby fizyczne, firma Indeed zastrzega sobie prawo do agregowania i udostępniania tych informacji osobom trzecim. Przykładowo jeśli Pracodawca doda ofertę pracy w Witrynach, firma Indeed może udostępniać tę Ofertę pracy lub zawarte w niej informacje osobom trzecim wedle własnego uznania i zgodnie z umową z takimi osobami trzecimi. Firma Indeed zastrzega sobie też prawo do udostępniania informacji zebranych ze źródeł publicznych w tym charakterze.

Przekazywanie informacji od dostawców usług

Indeed może gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące użytkowników uzyskane z platform zewnętrznych, na przykład serwisów społecznościowych, do następujących celów:

 • klasyfikowania i ilościowego przedstawiania liczby reakcji i zasięgów środków kampanii marketingowej takich jak reklamy telewizyjne;
 • monitorowania opinii o usługach Indeed w celu zrozumienia ich mocnych i słabych stron, a także wykorzystania tych informacji w planach komunikacji;
 • wczesnego wykrywania możliwości ulepszeń usługi, monitorowania opinii użytkowników i planowania środków zaradczych;
 • zapewniania wsparcia użytkownikom, którzy nie wiedzą, jak korzystać z usług Indeed;
 • wykrywania wad produktu (na przykład: „Gdy próbuję otworzyć aplikację, jest wyświetlany błąd 501 i nie mogę z niej skorzystać” albo „Nie mogę aplikować o pracę”) oraz eskalowania problemu do zespołu programistów.

Łącza do witryn osób trzecich

Witryny mogą udostępniać łącza do innych witryn internetowych osób trzecich. Kliknięcie takich łączy może spowodować opuszczenie Witryn. Przeglądarka internetowa użytkownika może również ujawnić witrynie internetowej osoby trzeciej adres URL strony Witryn, z której użytkownik kliknął łącze, a wspomniany adres URL może zawierać wyszukiwane hasła i filtry użyte w Witrynach. Witryny mogą też udostępniać Strony pracodawców zawierające informacje dostarczone przez Pracodawców będących osobami trzecimi.

Indeed nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w zakresie ochrony prywatności. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z ich poszczególnymi politykami prywatności.

Bezpieczeństwo

Indeed stosuje uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników. Indeed dąży do zapewnienia użytkownikowi maksymalnego bezpieczeństwa podczas korzystania z usług poprzez ochronę jego danych osobowych objętych niniejszą polityką przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub nieautoryzowanym dostępem. Przeprowadzamy regularne oceny podatności naszych systemów i sieci na zagrożenia, aby pomóc chronić dane osobowe użytkowników. Żadna metoda przekazywania danych przez Internet czy przechowywania informacji na nośnikach elektronicznych za jego pośrednictwem nie jest jednak całkowicie bezpieczna. Przykładowo wiadomości e-mail lub inne wiadomości wysyłane za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub CV udostępniane pracodawcom mogą nie być szyfrowane przez odbiorcę. Gdy bezpieczeństwo informacji użytkowników jest poza naszą kontrolą, nie możemy zagwarantować ochrony prywatności takich informacji.

Więcej informacji o tym, jak Indeed chroni informacje użytkowników, można znaleźć na naszej Stronie poświęconej bezpieczeństwu.

Pliki cookie i Technologie śledzenia

Gdy użytkownik odwiedza Witryny, pobiera lub instaluje aplikację mobilną Indeed oraz w niektórych naszych reklamach w zewnętrznych witrynach internetowych używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii w celu pomiaru skuteczności usług, lepszego targetowania reklam oraz w celach marketingowych. Dalsze szczegółowe informacje na temat używania przez nas plików cookie, w tym także sposobu, w jaki użytkownik może kontrolować ich wykorzystanie za pomocą ustawień przeglądarki oraz sytuacji, w których użytkownik chce zastrzec brak zgody na korzystanie przez nas z niewymaganych plików cookie, można znaleźć w naszych Zasadach dot. plików cookie.

Logowanie się z zewnętrznych witryn internetowych

Jeśli użytkownik nie ma jeszcze konta Indeed i zaloguje się do witryny Indeed przy użyciu zewnętrznego serwisu takiego jak Facebook lub Google, spowoduje to utworzenie konta Indeed przy użyciu tego samego adresu e-mail, który jest używany na koncie Facebook lub Google. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na przekazanie tej informacji firmie Indeed, serwis Facebook lub Google uwierzytelni go i przekieruje do Indeed. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zaloguje się do Indeed przy użyciu konta Facebook lub Google, serwis Facebook lub Google użyje plików cookie w celu uwierzytelnienia użytkownika jako użytkownika serwisu Facebook lub Google.

Uzyskując dostęp do Indeed za pośrednictwem konta Facebook lub Google, użytkownik rozumie, że serwis Facebook lub Google udostępni określone Dane osobowe do celów uwierzytelnienia, aby umożliwić bezpieczny dostęp do naszej Witryny. Jeśli użytkownik nie chce dłużej udostępniać Indeed danych z konta Facebook lub Google, musi zmienić ustawienia konta Facebook lub Google Informacje przekazywane z serwisu Facebook lub Google będą traktowane jako informacje o koncie Indeed do celów użytkowania witryny Indeed.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć połączenie między kontem Facebook lub Google a kontem Indeed, używając ustawień prywatności na swoim koncie Facebook lub Google. Facebook lub Google mogą również poprosić użytkownika o zgodę na udostępnianie pewnych innych danych, w tym między innymi jego imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego, profilu publicznego i adresu e-mail. Po uzyskaniu zgody użytkownika informacje będą udostępniane firmie Indeed. Zostaną przez nią wykorzystane na potrzeby świadczenia usług użytkownikowi, w tym uzupełniania profilu Indeed użytkownika w witrynie Indeed. Udostępnione dane pozostaną powiązane z profilem Indeed użytkownika, dopóki nie zostaną przez niego zmienione lub usunięte.

Zgłoszenia Do Not Track 

Nie odpowiadamy na sygnały o zakazie śledzenia (Do Not Track — DNT) przeglądarki internetowej, jeśli użytkownik je włączył. Gdy umieszczamy lub odczytujemy pliki cookie w nienależących do podmiotów stowarzyszonych witrynach, które zintegrowały nasze funkcje wyszukiwania i wyświetlania ofert pracy, robimy to na przykład w celu zapewnienia spersonalizowanego wyszukiwania ofert pracy użytkownikom tych witryn. Nie udostępniamy tym osobom trzecim żadnych informacji na temat korzystania z Witryn przez użytkownika. Gdy osoby trzecie, które zintegrowaliśmy z Witrynami (jak opisano wZasadach dot. plików cookie), umieszczają lub odczytują własne pliki cookie, mogą one odpowiadać lub nie odpowiadać na sygnał DNT.

Śledzenie konwersji 

Firma Indeed może udostępnić Pracodawcy kod śledzenia konwersji przeznaczony do umieszczenia w jego witrynie internetowej. Ten kod przesyła informacje do sygnału nawigacyjnego Osoby poszukującej pracy i śledzi, czy aplikowała ona o pracę w witrynie internetowej danego Pracodawcy. Funkcja śledzenia konwersji to licznik, który wysyła do Indeed powiadomienia o złożeniu aplikacji przez Osobę poszukującą pracy, i który może również liczyć aplikacje z różnych urządzeń, jeśli Osoba poszukująca pracy jest zalogowana w witrynie Pracodawcy. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje dane z sygnału nawigacyjnego Osoby poszukującej pracy, musi skorzystać z opcji rezygnacji z używania sygnału nawigacyjnegofirmy Indeed.

Przejęcia i inne reorganizacje

Informacje zgromadzone zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (w tym Dane osobowe) mogą być ujawniane jednej lub większej liczbie osób trzecich w związku z jakąkolwiek zmianą własności lub kontroli w działalności firmy Indeed (czy to przez fuzję, nabycie, sprzedaż, czy w inny sposób) albo jakąkolwiek inną reorganizacją lub przedsięwzięciem joint venture bądź przeniesieniem, przekazaniem lub innym rozdysponowaniem całości lub części naszej działalności, aktywów lub zapasów (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem), a wszelkie takie informacje mogą być wykorzystywane przez taką osobę trzecią zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, dopóki użytkownik nie zostanie poinformowany, że jest inaczej. Podobnie informacje zgromadzone zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (w tym dane osobowe) mogą być ujawniane jednej lub większej liczbie osób trzecich w związku z jakimkolwiek przejęciem lub fuzją takich osób trzecich przeprowadzanych przez firmę Indeed.

Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi

Użytkownikowi Witryn mogą przysługiwać pewne prawa związane z danymi osobowymi. Wszyscy użytkownicy Indeed, niezależnie od lokalizacji, mogą korzystać z tych praw z pewnymi ograniczeniami, określonymi w niniejszej Polityce prywatności. Prawa te przysługują wyłącznie posiadaczom kont będącym ludźmi i nie są dostępne dla pracodawców ani innych osób prawnych z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Jeśli jest to dozwolone przez prawo, osoba trzecia może złożyć wniosek w imieniu użytkownika. 

Weryfikujemy wszystkie wnioski przesłane w wiadomości e-mail, zanim podejmiemy działania na ich podstawie, i zastrzegamy sobie prawo nieuwzględnienia żądania, jeśli nie będziemy w stanie należycie zweryfikować tożsamości. Dotyczy to również wniosków składanych w imieniu użytkownika przez inną osobę.  ​​

Chociaż firma Indeed oferuje te prawa wszystkim swoim użytkownikom, zgodnie z obowiązującym prawem, Pracodawcy mogą nie oferować takich samych praw. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami prawa oraz przepisami prawa obowiązującymi w lokalizacji Pracodawcy, aby poznać prawa Użytkownika dotyczące materiałów aplikacyjnych i innych Danych osobowych, których administratorem jest Pracodawca.

Zachęcamy do kontaktu z namiw razie jakichkolwiek zapytań lub zastrzeżeń dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Danych osobowych.

Prawa do dostępu do Danych osobowych i ich przenoszenia

Użytkownik może złożyć formalne żądanie uzyskania dostępu (zwane także „prawem do wiedzy”) do swoich Danych osobowych, wypełniając niniejszy formularz Wniosku dotyczącego danych osobowych lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość e-mail, należy usunąć spacje) z adresu e-mail powiązanego ze swoim kontem. Użytkownik może uzyskać dostęp do dużej części swoich Danych osobowych, przeglądając je bezpośrednio na swoim koncie. 

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich Danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i „sprzedajemy” lub „udostępniamy” (dla celów ustawy CCPA, jak wyjaśniono tutaj). Przekażemy użytkownikowi jego Dane osobowe w formacie umożliwiającym ich przenoszenie. Umożliwia to użytkownikowi przyjęcie od nas swoich danych w formacie nadającym się do użytku elektronicznego oraz przekazanie ich w takim formacie innemu podmiotowi. Jeśli użytkownik korzysta z Witryny za pomocą więcej niż jednego adresu e-mail, prosimy o wysłanie odrębnych formularzy z każdego adresu e-mail, abyśmy mogli przekazać użytkownikowi również dane osobowe powiązane z tymi adresami.

Prawo do sprostowania Danych osobowych

Użytkownik ma prawo do sprostowania (zaktualizowania lub poprawienia) Danych osobowych. Znaczna część Danych osobowych może być zmieniona poprzez bezpośrednią edycję danych profilu konta. 

Użytkownik może złożyć formalne żądanie w firmie Indeed o sprostowanie nieprawidłowych, niepełnych lub nieaktualnych Danych osobowych w jego imieniu, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając e-mail, należy usunąć spacje) z adresu e-mail powiązanego ze swoim kontem.

Prawo do usunięcia Danych osobowych

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia przez nas swoich Danych osobowych. Jest ono również nazywane „prawem do usunięcia danych”. Osoby poszukujące pracy mogą zamknąć lub na stałe usunąć swoje konta. Użytkownik może usunąć dużą część swoich Danych osobowych bezpośrednio na swoim koncie. Jeśli użytkownik chce zamknąć konto, powinien kliknąć przycisk „Zamknij konto” na stronie konta.

Użytkownik może zażądać trwałego usunięcia swoich Danych osobowych przetwarzanych przez naszą witrynę, przesyłając formularz Wniosku dotyczącego danych osobowych. Użytkownik może też złożyć wniosek o usunięcie swoich Danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając e-mail, należy usunąć spacje) z adresu e-mail powiązanego ze swoim kontem.

Usunięcie Danych osobowych użytkownika może mieć dodatkowe skutki dla konta, jak wyjaśniono w punkcie Często zadawane pytania dotyczące ochrony prywatności. Przykładowo jeśli użytkownik użył funkcji Aplikuj z Indeed lub Aplikuj z łatwością, aby odpowiedzieć na ofertę pracy zamieszczoną w naszej Witrynie lub w witrynie podmiotu stowarzyszonego, może nie otrzymywać niektórych informacji związanych ze swoją aplikacją od nas lub innych użytkowników naszej Witryny lub witryn podmiotów stowarzyszonych. Usunięcie Danych osobowych użytkownika nie ma wpływu na wiadomości, które przetwarzamy w imieniu innych osób w związku z korzystaniem przez nie z naszej witryny, i mogą one nadal mieć dostęp do wszystkich wiadomości wysłanych do użytkownika lub od niego otrzymanych.

 Składając wniosek o usunięcie Danych osobowych, użytkownik zgadza się na to, że nie będzie uwzględniany przy żadnych aktualnych loteriach, konkursach, losowaniach nagród i innych promocjach.

Jeśli firma Indeed korzysta z usług osób trzecich w celu przetwarzania Danych osobowych użytkownika administrowanych przez Indeed, przekażemy żądanie użytkownika tym osobom trzecim i wystosujemy odpowiednie żądania w celu powiadomienia innych administratorów Danych osobowych użytkownika o tym wniosku. 

Należy pamiętać, że żądanie usunięcia dotyczy tylko Danych osobowych. Jeśli użytkownik złoży wniosek o usunięcie konta Pracodawcy, zostaną usunięte tylko jego Dane osobowe, a wszelkie dane nieosobowe, takie jak informacje o jego firmie, nie zostaną usunięte. 

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych lub do ograniczenia jego zakresu

Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych lub do ograniczenia jego zakresu.

W przypadku gdy opieramy się na prawnie uzasadnionych interesach jako podstawie prawnej przetwarzania Danych osobowych użytkownika, użytkownik może wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania i zażądać, abyśmy nie przetwarzali już jego Danych osobowych w ten sposób, chyba że mamy istotne prawnie uzasadnione powody, które są nadrzędne wobec praw użytkownika. 

Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania, w tym podejmowania decyzji i profilowania, które wywołuje skutki prawne lub podobnie znaczące skutki. 

Aby złożyć formalne żądanie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych użytkownika albo ograniczenia zakresu tego przetwarzania, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość, należy usunąć spacje). 

Wycofywanie zgody

W przypadku, gdy polegamy na zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego Danych osobowych, ma on prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Instrukcje dotyczące sposobu wycofania zgody zostaną użytkownikowi wyjaśnione w momencie, gdy zostanie on poproszony o udzielenie zgody.

Jeśli podczas korzystania z aplikacji mobilnej użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie danych o swojej lokalizacji, w każdej chwili może wyłączyć to ustawienie na swoim urządzeniu. Sposób modyfikacji preferencji ustawień lokalizacji urządzenia mobilnego można sprawdzić tutaj. Użytkownik może również napisać wiadomość na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje), aby poinformować nas o wycofaniu zgody. Należy pamiętać, że wszelkie przetwarzanie danych zrealizowane przed wycofaniem zgody użytkownika odbywało się zgodnie z prawem.

Prawa do rezygnacji 

Użytkownik może mieć prawo do rezygnacji z przetwarzania danych osobowych w pewnym zakresie. 

Aby zmienić ustawienia wszystkich powiadomień Job Alert, należy kliknąć opcję „Edytuj powiadomienie Job Alert” (lub jej odpowiednik) w celu dostosowania subskrypcji. Subskrypcje informacji marketingowych (dotyczące powiadomień Job Alert, polecanych ofert pracy i innych powiadomień) można znaleźć i dostosować w panelu konta (w stosownych przypadkach). Można też skontaktować się z nami, aby je zmienić.

 • Wiadomości marketingowe 

Aby zrezygnować z otrzymywania określonego typu marketingowych wiadomości e-mail, można kliknąć opcję „Anuluj subskrypcję” (lub jej odpowiednik), o ile ma zastosowanie. Należy pamiętać, że spowoduje to rezygnację z otrzymywania tylko tego konkretnego typu wiadomości marketingowych. Subskrypcje informacji marketingowych można znaleźć i dostosować w panelu konta (w stosownych przypadkach). Można też skontaktować się z nami, aby je zmienić.

Użytkownik może ponadto zrezygnować z otrzymywania wszystkich wiadomości marketingowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając e-mail, należy usunąć spacje). Postaramy się zrealizować prośbę użytkownika tak szybko, jak to będzie możliwe, i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwracamy uwagę, że możemy nadal wysyłać do użytkownika inne wiadomości, takie jak wiadomości administracyjne. 

 • Śledzenie konwersji 

Jak wyjaśniono w części Często zadawane pytania (FAQ), śledzimy konwersję, aby lepiej poznać drogę, jaką podąża aplikacja użytkownika. Użytkownik może zrezygnować ze śledzenia konwersji, korzystając z opcji rezygnacji z używania sygnału nawigacyjnego. Aby zrezygnować z sygnału nawigacyjnego, należy odwiedzić naszą stronę rezygnacji z sygnału nawigacyjnego.

Prawo do niedyskryminacji w związku z korzystaniem przez użytkownika z przysługujących mu praw

Nie dyskryminujemy użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z przysługujących im praw.

Ograniczenia

Te prawa mogą podlegać określonym ograniczeniom zgodnie z przepisami obowiązującymi na odpowiednich rynkach. Żądania zostaną zrealizowane w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami, który zaczyna swój bieg od chwili potwierdzenia przez nas żądania użytkownika. Zwracamy uwagę, że gdy jest to dozwolone, kolejne żądania od tej samej osoby mogą podlegać opłacie, która zostanie ustalona przez firmę Indeed i nałożona tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Należy pamiętać, że usunięcie Danych osobowych użytkownika przechowywanych przez Indeed nie ma wpływu na wiadomości, które przetwarzamy w imieniu innych osób w związku z korzystaniem przez nie z Usługi przekazywania Indeed i mogą one nadal mieć dostęp do wszystkich wiadomości wysłanych do użytkownika lub od niego otrzymanych.

W przypadku użytkowników znajdujących się w Japonii, którzy chcieliby skorzystać z praw przysługujących im w związku z ich danymi osobowymi, takich jak prawo dostępu lub usunięcia danych osobowych uzyskanych przez firmę Indeed w związku z korzystaniem przez użytkownika z innych portali pracy (takich jak np. Townwork, Rikunabi Next) lub w związku z aplikowaniem przez użytkownika na oferty pracy za pośrednictwem tych portali, użytkownik powinien wysłać wniosek do takich portali pracy. Prosimy zauważyć, że jeśli użytkownik wyśle wniosek o usunięcie danych do takiego innego portalu pracy, zostaną usunięte dane osobowe przechowywane zarówno przez Indeed jak i takie inne portale pracy, za pośrednictwem których użytkownik aplikował na ofertę pracy (w tym między innymi dane o aplikacji).

Informacje dotyczące danego regionu

Indeed jest globalną organizacją i ma biura w wielu miejscach na świecie. Oznacza to, że możemy przekazywać dane osobowe użytkownika do innych podmiotów firmy Indeed, osób trzecich lub partnerów biznesowych w różnych krajach. Wdrożyliśmy środki zabezpieczające dane osobowe użytkownika w przypadku ich przekazania do innego kraju. Zostały one przedstawione poniżej. Niniejszy punkt zawiera dodatkowe informacje lub prawa, które mogą przysługiwać użytkownikowi na mocy lokalnych przepisów.

Europa: transgraniczne przekazywanie danych poza EOG, Wielką Brytanię i Szwajcarię

W stosownych przypadkach przekazywanie przez Indeed Ireland Danych osobowych osób fizycznych z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do jurysdykcji poza EOG, Wielką Brytanią i Szwajcarią odbywa się przy użyciu zgodnych z prawem mechanizmów przekazywania danych zgodnie z RODO. Przykładowo, przekazywanie danych odbywa się zazwyczaj w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Te umowy zawierają także przepisy ochronne i wymogi określone w rozdziale V (i w stosownych przypadkach w art. 28) rozporządzenia RODO. 

Ramy ochrony prywatności danych UE–USA 

Firma Indeed Inc. przestrzega zapisów programu Ram ochrony prywatności danych UE–USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, EU-U.S. DPF), z rozszerzeniem EU-U.S. DPF obejmującym Wielką Brytanię, oraz programu Ram ochrony prywatności danych Szwajcaria–USA (Swiss-U.S. Data Privacy Framework, Swiss-U.S. DPF), ustanowionych przez amerykański Departament Handlu. Firma Indeed Inc. złożyła oświadczenie przed amerykańskim Departamentem Handlu, że przestrzega ona Zasad EU-U.S. DPF w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej w oparciu o zapisy EU-U.S. DPF oraz z Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) w oparciu o rozszerzenie EU-U.S. DPF obejmujące Wielką Brytanię. Firma Indeed Inc. złożyła oświadczenie przed amerykańskim Departamentem Handlu, że przestrzega Zasad Swiss-U.S. DPF w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii w oparciu o zapisy Swiss-U.S. DPF. W przypadku sprzeczności między zapisami niniejszej Polityki prywatności a Zasadami EU-U.S. DPF i/lub Zasadami Swiss-U.S. DPF, zastosowanie mają Zasady. Więcej informacji o programie Ram ochrony prywatności danych (DPF) i nasze oświadczenie można znaleźć na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/.

Zasady Ram ochrony prywatności danych to: 

 • Ogłoszenie
 • Wybór
 • Odpowiedzialność za dalsze przekazanie
 • Bezpieczeństwo
 • Integralność danych i ograniczenie celu
 • Dostęp
 • Prawo regresu, egzekwowanie prawa i odpowiedzialności.

Poniżej zamieszczono wykaz amerykańskich podmiotów lub jednostek zależnych firmy Indeed, które stosują się do Zasad EU-U.S. DPF: 

 • Indeed, Inc., 
 • HR Tech Investments LLC, 
 • Indeed Hire, Inc., 
 • RGF OHR USA, Inc., 
 • SH, Inc., 
 • Resume.com Inc., 
 • Prehire, Inc., 
 • JS Media Inc., oraz
 • Indeed Financial Services, Inc.

Działalność firmy Indeed Inc. jest zgodna z Zasadami DPF, jak wyszczególniono poniżej:

 • Gromadzenie i wykorzystanie danych – W odniesieniu do gromadzonych rodzajów danych osobowych i szczegółowych celów ich gromadzenia i wykorzystywania przez firmę Indeed Inc., prosimy zapoznać się z punktem „Gromadzenie i wykorzystanie danych”
 • Kontakt z Indeed Inc. – Sposób kontaktowania się z firmą Indeed Inc. w przypadku zapytań lub skarg przestawiono w punkcie „Kontakt z Indeed”.
 • Komu udostępniamy dane użytkownika – W odniesieniu do typu lub tożsamości osób trzecich, którym Indeed Inc. ujawnia dane osobowe, oraz celów, w jakich to robi, prosimy zapoznać się z punktem „Komu udostępniamy dane użytkownika”
 • Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi – W odniesieniu do praw przysługujących osobom fizycznym w zakresie dostępu do ich danych osobowych oraz opcji wyboru i środków oferowanych im przez Indeed Inc. w zakresie ograniczenia wykorzystywania i ujawniania ich danych osobowych, prosimy zapoznać się z punktem „Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi”.  
 • Skargi i spory:
  • Zgodnie z Zasadami EU-US DPF, firma Indeed Inc. zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności użytkownika oraz gromadzenia lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika przekazywanych do Stanów Zjednoczonych na postawie Zasad DPF. W sprawie zapytań lub skarg w związku z DPF osoby fizyczne z Unii Europejskiej, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii powinny w pierwszej kolejności kontaktować się z firmą Indeed Inc.
  • Indeed. Inc. zobowiązała się ponadto do kierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących prywatności zgodnie z Zasadami DPF do rozstrzygania w ramach niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów, Data Privacy Framework Services, obsługiwanego przez BBB National Programs. W razie nieotrzymania potwierdzenia złożenia skargi w przewidzianym terminie lub jeśli rozstrzygnięcie nie jest satysfakcjonujące, prosimy odwiedzić stronę https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers/ w celu uzyskania dodatkowych informacji i złożenia skargi. Usługa jest świadczona nieodpłatnie. Jeśli skargi w związku z DPF nie uda się rozstrzygnąć za pośrednictwem wyżej opisanych kanałów, pod pewnymi warunkami użytkownik może wszcząć wiążące postępowanie arbitrażowe w odniesieniu do niektórych pozostałych roszczeń nierozstrzygniętych przez inne mechanizmy naprawcze. Zob. https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/G-Arbitration-Procedures-dpf?tabset-35584=2  
  • Więcej informacji zamieszczono w punkcie „Skargi i spory”
 • Indeed Inc. podlega uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym FTC.
 • W wymaganych przypadkach Indeed Inc. ujawni dane osobowe w odpowiedzi na złożone zgodnie z prawem żądania organów państwowych, w tym dla celów spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa. Więcej informacji zamieszczono w punkcie „Raport przejrzystości“
 • W odniesieniu do odpowiedzialności firmy Indeed Inc. w przypadkach dalszego przekazywania danych osobom trzecim, podmiot uczestniczący w programie DPF jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych osobowych, które otrzymuje w ramach programu DPF, a następnie przekazuje je osobie trzeciej działającej jako podmiot przetwarzający w jego imieniu. Firma Indeed Inc. pozostaje odpowiedzialna zgodnie z Zasadami, jeśli jej podmiot przetwarzający przetwarza tego rodzaju Dane osobowe w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że firma Indeed Inc. udowodni, iż nie jest odpowiedzialna za zdarzenie, które spowodowało szkodę.

Prawa użytkownika dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w Kalifornii

Mieszkańcom Kalifornii przysługują dodatkowo następujące prawa.

 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży i udostępniania Danych osobowych użytkownika oraz do ograniczenia wykorzystania jego wrażliwych danych osobowych

Aby dowiedzieć się więcej na temat podejścia firmy Indeed do obowiązującego w Kalifornii wymogu„Niesprzedawania i nieudostępniania danych osobowych”, dlaczego ma on zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Witryn oraz jak użytkownik może skorzystać z tego prawa, a także prawa do ograniczenia pewnych potencjalnych zastosowań kategorii wrażliwych danych osobowych zebranych o użytkowniku, prosimy odwiedzić naszą stronę dotyczącą Polityki prywatności. Użytkownik może również skorzystać z prawa do rezygnacji poprzez nadanie sygnału Global Privacy Control (GPC) w przeglądarkach lub rozszerzeniach przeglądarki, które obsługują taki sygnał. Jeśli użytkownik ma włączony sygnał GPC, powinien widzieć wyskakujący baner w dolnej części strony przeglądarki, kierujący go na naszą stronę z Polityką prywatności, aby ręcznie dostosować ustawienia związane z kontem użytkownika. Jest to wymagane, aby połączyć identyfikator przeglądarki użytkownika z jego kontem Indeed. Jeśli użytkownik nie ma konta Indeed lub nie jest zalogowany do swojego konta Indeed w momencie kliknięcia baneru, jego żądanie rezygnacji ze sprzedaży/udostępniania zostanie powiązane z adresem e-mail, który ręcznie wprowadzi do formularza w momencie składania żądania.  

Na mocy kalifornijskiejustawy o ochronie prywatności, tzw. „Shine the Light”(art. 1798.83 Kodeksu cywilnego), mieszkańcom Kalifornii przysługują konkretne prawa dotyczące ujawniania ich Danych osobowych osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli użytkownik skorzystał z opcji rezygnacji z takiego udostępniania, nie ujawniamy jego Danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego osób trzecich. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z takiego udostępniania, może zażądać usunięcia swoich Danych osobowych, postępując zgodnie z krokami opisanymi w punkcie „Prawa użytkownika i możliwości wyboru związane z danymi osobowymi”. 

 • Raport z 2022 roku dotyczący wniosków na mocy ustawy CCPA
Typ wnioskuLiczba otrzymanych wnioskówWnioski rozpatrzone w całości*Średni czas odpowiedzi
Wniosek o udostępnienie24 07215 7952,37 dni
Wniosek o usunięcie126 98461 4041,81 dni

* Wszystkie wnioski nierozpatrzone w całości nie zostały rozpatrzone z powodu braku możliwości potwierdzenia tożsamości użytkownika.

Zgodność z prawem japońskim

Zgodnie z wymogami APPI niniejszy punkt odnosi się do przetwarzania danych użytkownika przez firmę Indeed Japan. Niniejszy punkt może także odnosić się do danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych przez podmiot Indeed inny niż Indeed Japan, w związku z dostarczaniem towarów lub usług osobom znajdującym się w Japonii.

 • Przekazywanie Danych osobowych użytkownika naszym Podmiotom stowarzyszonym i osobom trzecim za granicą

Indeed może przekazywać Dane osobowe użytkownika swoim Podmiotom stowarzyszonym i osobom trzecim za granicą w celach opisanych w punkcie „Gromadzenie i wykorzystanie danych”. Szczegółowe informacje na temat takiego przekazywania można znaleźć tutaj.

 • Ujawnianie informacji

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Japonii, zgodnie z ustawą APPI firma Indeed ujawni na żądanie następujące informacje: 

– nasze środki kontroli bezpieczeństwa (w tym zabezpieczenia w przypadku transgranicznego przekazywania danych)   

– dotyczące przekazywania (na podstawie równoważnych działań) danych osobowych użytkownika do naszych usługodawców za granicą.

Ujawnianie informacji dotyczących danych osobowych użytkownika, w tym kontrole bezpieczeństwa i przekazywanie danych zagranicznym dostawcom, omówiono w punkcie „Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi”.

 • Informacje odnoszące się do danej osoby

Przekazujemy pliki cookie, które stanowią informacje odnoszące się do danej osoby, następującym podmiotom stowarzyszonym, które mogą nimi zarządzać i wykorzystywać je w połączeniu z danymi osobowymi zgodnie z ich polityką prywatności. Lista naszych podmiotów stowarzyszonych i ich polityk prywatności dostępna jest tutaj.

Możemy również powiązać otrzymane przez nas informacje odnoszące się do danej osoby z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi użytkownika.

 • Udostępnianie danych osobowych w celach reklamowych

W celach opisanych w punkcie „Gromadzenie i wykorzystywanie danych”, takich jak dostarczanie reklam i weryfikacja ich skuteczności, firma Indeed współpracuje z Google, Meta i innymi firmami zajmującymi się reklamą w zakresie danych osobowych lub informacji osobowych.

Te firmy zajmujące się reklamą mogą łączyć posiadane przez siebie informacje o użytkowniku z adresami e-mail, numerami telefonów, plikami cookie i innymi informacjami udostępnianymi im przez nas, które są niezbędne do identyfikacji użytkowników, a także mogą identyfikować użytkowników usług Indeed, które są wspólne z usługami świadczonymi przez te firmy zajmujące się reklamą.​​

W wyniku tego wspomniane podmioty stowarzyszone zajmujące się reklamą mogą mieć możliwość określenia, kim są ich użytkownicy wspólni z użytkownikami platformy Indeed.

 • Zapytania i skargi

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące ustawy APPI lub wykorzystania danych osobowych, może skontaktować się z nami za pomocą tego formularza kontaktowego.

 • Stanowisko Indeed Japan K.K. w sprawie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe przekazywane przez osoby poszukujące pracy nie są powierzane Indeed w ramach APPI, lecz są pozyskiwane niezależnie przez Indeed, a przekazanie takich danych osobowych przez Indeed pracodawcy odbywa się na podstawie zgody osoby poszukującej pracy.

– Ustawa o działalności telekomunikacyjnej (Telecommunication Business Act)

Korzystając z jakiejkolwiek Usługi przekazywania, użytkownik potwierdza, że prosi firmę Indeed o wysyłanie wiadomości w jego imieniu. Obejmuje to CV użytkownika, jego listy motywacyjne, aplikacje, wiadomości, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, odpowiedzi, listy z ofertą pracy i inne materiały. Firma Indeed może za pośrednictwem Usługi przekazywania dostarczać nadawcom potwierdzenia odbioru wiadomości, stanowiące informację, że odbiorca przeczytał wiadomość. Firma Indeed może również osobno poinformować nadawcę i odbiorcę wiadomości za pomocą Usługi przekazywania, czy nadawca lub odbiorca byli ostatnio aktywni w Witrynie. 

Korzystając z Usługi przekazywania lub przekazując treści użytkownika za pośrednictwem Witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie działania i przyznaje, że są one niezbędne do zachowania jakości Witryn i świadczenia Usługi przekazywania. 

– Ochrona danych osobowych w działalności telekomunikacyjnej w odniesieniu do Dyscypliny Przekazu Zewnętrznego (External Transmission Discipline)

W naszej witrynie umieszczamy pliki cookie pochodzące z innych firm, celem zwiększenia wygody klienta i dostarczenia użytkownikowi informacji na temat ofert pracy, które są skutecznie dopasowane do jego wyszukiwania.

Więcej informacji na temat naszych plików cookie, w tym informacji o użytkowniku przesyłane innym firmom, można znaleźć na tejstronie.

– Wysyłanie użytkownikowi przypomnień o spotkaniach z Pracodawcą

Gdy Pracodawca zaplanuje rozmowę kwalifikacyjną lub wydarzenie rekrutacyjne z udziałem użytkownika, chce skontaktować się z użytkownikiem na podstawie jego publicznego CV bądź odpowiedział na jego aplikację przez Usługę przekazywania Indeed, użytkownik wprowadzi swój numer telefonu w formularzu zgody Indeed. Wprowadzenie numeru i wyrażenie zgody jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem przez użytkownika, że jest to jego własny numer telefonu i że użytkownik jest uprawniony do otrzymywania pod tym numerem wiadomości i połączeń, które będą wysyłane do niego przez zewnętrznego usługodawcę. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS, należy w odpowiedzi wpisać STOP lub skontaktować się z Centrum pomocy. Aby zrezygnować z otrzymywania połączeń telefonicznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi podczas połączenia. Odpowiedź na powiadomienie SMS Indeed poprzez wpisanie STOP lub rezygnacja z otrzymywania połączeń spowoduje wypisanie użytkownika ze wszystkich powiadomień SMS i połączeń telefonicznych Indeed z wyjątkiem tych powiązanych z usługą Text2Apply i programem Hiring Events. W celu anulowania subskrypcji usług związanych z tymi produktami należy odpowiedzieć STOP w odpowiednich wątkach wiadomości. 

– Obsługa Usług przekazywania rozmów telefonicznych między Osobami poszukującymi pracy a Pracodawcami

Firma Indeed oferuje Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom korzystanie z systemu telefonicznego Przekazywania wiadomości, aby umożliwić kontakt w celu złożenia aplikacji, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych lub inną komunikację dotyczącą Oferty pracy. Ten system wykorzystuje zakryte lub przekazane numery telefonów, aby ochronić użytkowników i jest dostępny wyłącznie dla użytkowników, którzy wybiorą tę opcję w Witrynie. System przekazywania nie zapisuje rozmów ani wiadomości przesyłanych za jego pomocą, może jednak zbierać dane dotyczące odebranych rozmów i czasu ich trwania. Ta funkcjonalność jest udostępniana firmie Indeed przez usługodawców zewnętrznych, takich jak Twilio

– Obsługa systemu przekazywania wiadomości tekstowych między Osobami poszukującymi pracy a Pracodawcami

Indeed oferuje Osobom poszukującym pracy i Pracodawcom możliwość korzystania z automatycznego systemu Przekazywania wiadomości tekstowych w celu ułatwienia im kontaktu na potrzeby składania aplikacji i innej komunikacji związanej z Ofertami pracy. Korzystając z tej usługi, Osoba poszukująca pracy musi przesłać ustalone z góry słowo kluczowe na numer telefonu lub krótki kod Pracodawcy podany w Witrynach lub materiałach reklamowych (takich jak szyld czy ulotka w miejscu prowadzenia działalności przez Pracodawcę). Przesyłając ustalone z góry słowo kluczowe pod numer telefonu lub krótki kod, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych o Ofertach pracy danego Pracodawcy oraz wiadomości związanych z ewentualnym procesem aplikacyjnym, a ponadto przyjmuje do wiadomości, że firma Indeed może wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w celu przesłania jego aplikacji Pracodawcy oraz w innych celach zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Aby w dowolnej chwili zrezygnować z tej usługi, należy wysłać pod podany numer telefonu lub krótki kod wiadomość tekstową o treści STOP albo skontaktować się z Centrum pomocy. Z uwagi na nieustrukturyzowany format komunikacji w ramach tej usługi możemy nie być w stanie rozpoznać innych prób rezygnacji.

– Dane gromadzone na temat osób poszukujących pracy

Dane dotyczące wyników rekrutacji to informacje o statusie aplikacji o pracę użytkownika i decyzji podjętej przez pracodawcę, np. czy aplikacja przeszła do etapu rozmowy kwalifikacyjnej lub czy kandydatura użytkownika na dane stanowisko została przyjęta czy odrzucona. W przypadku aplikowania na ofertę pracy na naszej platformie lub na niektórych zewnętrznych witrynach internetowych, firma Indeed może otrzymać Dane dotyczące wyników rekrutacji od pracodawcy, do którego aplikował użytkownik. Firma Indeed otrzymuje te Dane dotyczące wyników rekrutacji w związku ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika, a my wykorzystujemy te informacje do poprawy i doskonalenia Witryny Indeed oraz jej funkcjonalności w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkownika.

Indie – Ustawa o ochronie cyfrowych danych osobowych z 2023 roku (nr 22 z 2023 roku)

Działalność firmy Indeed oraz jej podmiotów stowarzyszonych jest zgodna z zapisami Ustawy o ochronie cyfrowych danych osobowych, jak szczegółowo opisano poniżej:

 • Gromadzenie i wykorzystanie danych – W odniesieniu do gromadzonych rodzajów danych osobowych i szczegółowych celów ich gromadzenia i wykorzystywania przez firmę Indeed Inc., prosimy zapoznać się z punktem „Gromadzenie i wykorzystanie danych”
 • Kontakt z Indeed Inc. – Sposób kontaktowania się z firmą Indeed Inc. w przypadku zapytań lub skarg przestawiono w punkcie „Kontakt z Indeed” .
 • Komu udostępniamy dane użytkownika – W odniesieniu do typu lub tożsamości osób trzecich, którym Indeed Inc. ujawnia dane osobowe, oraz celów, w jakich to robi, prosimy zapoznać się z punktem „Komu udostępniamy dane użytkownika”
 • Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi – W odniesieniu do praw przysługujących osobom fizycznym w zakresie dostępu do ich danych osobowych oraz opcji wyboru i środków oferowanych im przez Indeed Inc. w zakresie ograniczenia wykorzystywania i ujawniania ich danych osobowych, prosimy zapoznać się z punktem „Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi”.  
 • Mechanizm naprawczy dot. skarg
  • Firma Indeed poważnie traktuje pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych oraz dokłada wszelkich starań, aby rozstrzygnąć skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystania danych użytkownika. W przypadku podejrzenia naruszenia praw do ochrony danych osobowych, zachęcamy do skontaktowania się z nami wysyłając e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość, należy usunąć spacje).
  • Osoby, które mają pytania lub zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności, powinny najpierw skontaktować się z firmą Indeed za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (zob. dane kontaktowe powyżej). 
  • Otrzymane pytania dotyczące prywatności danych osobowych lub wnioski o dostęp do takich danych trafiają do wyspecjalizowanego zespołu, który wszelkie obawy i zapytania skieruje do odpowiednich osób. W przypadku kwestii o bardziej merytorycznym charakterze użytkownik może zostać poproszony o udzielenie dalszych informacji. W razie niezadowolenia użytkownika z uzyskanej odpowiedzi, może on skierować skargę do odpowiedniego urzędu nadzorczego. Na wniosek użytkownika z chęcią przekażemy mu informacje na temat procedur składania skarg, które mogą mieć zastosowanie w danych okolicznościach.

Kontakt z firmą Indeed

Zapraszamy do zadawania pytań dotyczących ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi użytkowników, należy skontaktować się z nami.

Kontakt z Działem ds. ochrony prywatności firmy Indeed za pomocą poczty e-mail:

Aby skontaktować się z nami za pomocą poczty e-mail, należy wysłać wiadomość na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość, należy usunąć spacje).

Kontakt z Działem ds. ochrony prywatności firmy Indeed przez Internet:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących wykorzystania danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego 

Kontakt z Działem ds. ochrony prywatności firmy Indeed pocztą:

Aby skontaktować się z nami pod adresem pocztowym głównej siedziby firmy:

Privacy Department

Indeed Ireland Operations Limited

Dublin – Block B, Capital Dock

80 Sir John Rogerson’s Quay

Grand Canal Dock

Dublin 2, D02 HE36

Irlandia

Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą pisać na adres:

Privacy Department

Indeed, Inc.

Austin Indeed Tower (HQ)

200 West 6th Street, Floor 36

Austin, TX, 78701

Stany Zjednoczone

Kontakt telefoniczny z Działem ds. ochrony prywatności firmy Indeed:

Mieszkańcy Kalifornii mogą dzwonić pod wyznaczony bezpłatny numer telefonu: +1 (800) 616-6535

Wszystkie inne zapytania:

W przypadku pytań dotyczących naszych marek stowarzyszonych oraz wszelkich innych zapytań należy zapoznać się z punktemKontakt z namiw Centrum ochrony prywatności.

Skargi i spory

Firma Indeed poważnie traktuje pytania i wątpliwości dotyczące ochrony danych oraz dokłada wszelkich starań, aby rozstrzygnąć skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystania danych użytkownika. W przypadku podejrzenia naruszenia praw do ochrony danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (wysyłając wiadomość, należy usunąć spacje).

Osoby, które mają pytania lub zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności, powinny najpierw skontaktować się z firmą Indeed za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (zob. dane kontaktowe powyżej). Jeśli problemy użytkownika nie zostaną rozwiązane w sposób zadowalający, należy odwiedzić BBB, aby uzyskać więcej informacji i złożyć skargę. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.

Użytkownikowi może także przysługiwać prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Na terenie EOG właściwym podmiotem jest spółka Indeed Ireland Operations Limited, która podlega irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych.

Zasady dot. plików cookie

Ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2024

Korzystanie z witryn internetowych firmy Indeed („Witryna”) lub uzyskiwanie do nich dostępu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie przez firmę Indeed plików cookie w sposób opisany poniżej. 

Dla celów niniejszych Zasad dot. plików cookie określenie „Indeed” lub zwrot w pierwszej osobie liczby mnogiej oznacza spółkę Indeed Inc., jeśli użytkownik przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych, spółkę Indeed Staff LLC, jeśli użytkownik korzysta z usług Indeed Staff na terytorium Stanów Zjednoczonych, spółkę Indeed Japan K.K., jeśli użytkownik przebywa na terytorium Japonii, lub spółkę Indeed Ireland Operations Limited, jeśli użytkownik przebywa poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Marki objęte niniejszymi Zasadami dot. plików cookie obejmują: Indeed, HRTechPrivacy.com, Resume.com, Workopolisoraz SimplyHired (łącznie „Indeed” lub „Witryny”).

Wszystkie odniesienia do Osoby poszukującej pracy, Pracodawcy i Danych osobowych mają znaczenie określone w Polityce prywatności

Zachęcamy do zapoznania się z legendą „Ostatnia aktualizacja” powyżej, aby sprawdzić, kiedy dokonano ostatniej aktualizacji. Wszelkie zmiany Zasad dot. plików cookie zaczynają obowiązywać od daty wskazanej poniżej i określonej jako „Ostatnia aktualizacja”. Skorzystanie z Witryn lub podanie nam informacji po takich zmianach oznacza zaakceptowanie przez użytkownika zmienionych Zasad dot. plików cookie.

Jeśli firma Indeed zamierza użyć danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryny w sposób znacząco odmienny od podanego w chwili ich zebrania, to powiadomi użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail i/lub przez zamieszczenie zawiadomienia we właściwych Witrynach na 30 dni przed takim użyciem albo w inny sposób w zakresie wymaganym przez prawo.

Preferencjami dotyczącymi plików cookie można zarządzać tutaj

Wstęp: czym są pliki cookie?

Niniejsze Zasady dot. plików cookie pomagają wyjaśnić okoliczności, w których pliki cookie mogą być wysyłane do osób odwiedzających Witryny, oraz powody ich wysyłania. Pliki cookie to informacje tekstowe przesyłane przez witrynę internetową na dysk twardy użytkownika lub do innych urządzeń do przeglądania witryn internetowych. Pliki cookie umożliwiają Witrynom zapamiętywanie ważnych informacji, dzięki którym korzystanie z Witryn będzie wygodniejsze. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „czas ważności” tego pliku oraz losowo wygenerowany unikatowy numer bądź inną wartość. Niektóre pliki cookie są używane w Witrynach bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany na koncie. 

Pliki cookie sesji to tymczasowe pliki cookie, które pozostają w pliku cookie przeglądarki użytkownika do chwili opuszczenia przez niego Witryn. Trwałe pliki cookie pozostają w pliku cookie przeglądarki użytkownika znacznie dłużej (czas przechowywania zależy od czasu ważności określonego pliku cookie). Pliki cookie sesji wykorzystujemy do śledzenia łącznej liczby odwiedzających Witryny. Pliki cookie możemy stosować również do zapamiętania komputera użytkownika. Gdy użytkownik powróci do Witryny Indeed, używając tego samego komputera, korzystanie z niej będzie spersonalizowane i bardziej komfortowe. W takich przypadkach możemy powiązać Dane osobowe z plikiem cookie.

Jak używamy plików cookie

Plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, w tym tych uzyskanych od partnerów zewnętrznych, takich jak Google i Facebook używamy w celu pomiaru skuteczności usług, lepszego targetowania reklam, w celach marketingowych oraz w celu ulepszenia działania Witryn. Odbywa się to z poziomu Witryn, podczas pobierania lub instalowania aplikacji Indeed oraz w niektórych naszych ogłoszeniach w witrynach internetowych osób trzecich. Te pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie umożliwiają nam wyświetlanie naszych materiałów promocyjnych w innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika w Internecie i łączenie użytkownika z większą liczbą Pracodawców. Możemy też udostępniać informacje o zachowaniu użytkownika w Witrynach osobom trzecim (w tym operatorom witryn internetowych osób trzecich i/lub serwisów społecznościowych) w celu prezentowania użytkownikowi reklam targetowanych oraz innych spersonalizowanych treści. 

Używamy tych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii także po to, by Reklamy targetowane Indeed i inne reklamy mogły nam ułatwić stwierdzenie, które reklamy zostały wyświetlone przez użytkowników, ile razy użytkownicy widzieli konkretną reklamę oraz w jakich witrynach pojawiła się dana reklama. Możemy też umożliwić Pracodawcom uczestniczącym w programie Reklam targetowanych Indeed umieszczanie plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii w reklamach, które zamieszczamy w Witrynie oraz w witrynach internetowych osób trzecich, by ułatwić tym Pracodawcom ustalenie, jak ludzie korzystają z tych reklam ich Ofert pracy.

Możemy również używać tych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii w Witrynach, aby ustalić, którzy użytkownicy widzieli konkretną Ofertę pracy, Stronę pracodawcy, Wydarzenie rekrutacyjne lub inną reklamę, w której występuje nazwa Pracodawcy, oraz przekazać te informacje Pracodawcy.

CeleJak używamy plików cookie
Cele analityczneFirma Indeed i jej podmioty stowarzyszone (zgodnie z definicją zawartą w Polityce prywatności) używają plików cookie do analizowania aktywności użytkowników w celu doskonalenia Witryn oraz witryn internetowych podmiotów stowarzyszonych Indeed. Możemy na przykład używać plików cookie do obserwowania zagregowanych schematów, takich jak łączna liczba operacji wyszukiwania ofert pracy wykonanych przez użytkowników. Analiza taka pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobów poprawy funkcjonalności Witryn i jakości korzystania z nich przez użytkowników.
Preferencje użytkownika i komfort użytkowaniaFirma Indeed i jej podmioty stowarzyszone używają plików cookie do gromadzenia pewnych informacji o użytkownikach, takich jak typ przeglądarki, serwer, preferencje językowe i ustawienia kraju. Przechowując preferencje użytkownika w Witrynach, możemy poprawić spójność i komfort korzystania z niej przez użytkowników. Możemy przykładowo zachować w pliku cookie ostatnie operacje wyszukiwania, aby umożliwić ich łatwe powtórzenie po powrocie do Witryn lub sugerować informacje dotyczące profilu podczas logowana na koncie i wypełniania CV w Witrynach (np. Indeed CV). 

Ponadto używamy plików cookie do utrzymywania stanu zalogowania w przypadkach, gdy użytkownik wielokrotnie odwiedza Witryny. Możemy też użyć adresu IP użytkownika w celu określenia jego lokalizacji geograficznej na poziomie miejscowości lub kodu pocztowego, aby zapewnić mu najbardziej trafne wyniki wyszukiwania.
Usługi pomiarowe oraz dokładniejsze targetowanie reklam i działań marketingowychUżywamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii uzyskanych od partnerów zewnętrznych, takich jak Google i Beeswax, w celu pomiaru skuteczności usług, lepszego targetowania reklam oraz w celach marketingowych. Odbywa się to podczas odwiedzania Witryn oraz pobierania lub instalowania aplikacji Indeed. Te pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie umożliwiają nam wyświetlanie naszych materiałów promocyjnych (które mogą zawierać informacje o konkretnej Ofercie pracy lub Stronie pracodawcy dostępnej w Witrynach) w innych witrynach odwiedzanych przez użytkownika w Internecie. 

Nasi zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą również używać tych technologii do określania zainteresowań użytkownika podczas przeglądania różnych witryn internetowych w celu prezentowania targetowanych reklam i innych treści spersonalizowanych dla użytkownika. 

Firma Indeed może też udostępniać informacje o zachowaniu użytkownika w Witrynach osobom trzecim (w tym operatorom witryn internetowych osób trzecich) w celu prezentowania użytkownikowi reklam targetowanych oraz innych spersonalizowanych treści. Używamy też plików cookie, aby ułatwić prowadzenie Programu Reklam targetowanych Indeed. W związku z tym Programem i innymi reklamami używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, w tym tych uzyskanych od partnerów zewnętrznych, do określania, które reklamy zostały wyświetlone przez użytkowników, ile razy użytkownicy widzieli konkretną reklamę oraz w jakich witrynach pojawiła się dana reklama. 

Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania jego Danych osobowych do celów marketingowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes. Aby zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania danych do celów tworzenia reklam targetowanych lub skorzystać z innych praw, należy postępować zgodnie z punktem „Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi”Polityki prywatności.
Śledzenie ruchu przekierowanegoPlików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych podobnych technologii, w tym tych od partnerów zewnętrznych, używamy do powiązania aktywności użytkownika z witryną internetową osoby trzeciej, która przekierowała go do Witryn, lub do powiązania aktywności użytkownika przekierowanego do witryny internetowej osoby trzeciej przez witrynę Indeed. Niektóre z tych witryn internetowych osób trzecich są witrynami internetowymi partnerów, które otrzymują premię za aktywność użytkowników przekierowywanych do Witryn, lub premiują nas za aktywność użytkowników przekierowanych do takich witryn internetowych osób trzecich przez witrynę Indeed. 

Możemy jednak wykorzystać te technologie do ujawniania ograniczonych informacji dotyczących aktywności użytkownika w kontaktach z Pracodawcami, na przykład tego, którzy użytkownicy widzieli konkretną Ofertę pracy, Stronę pracodawcy, Wydarzenie rekrutacyjne lub inną reklamę Indeed w Witrynach oraz witrynie internetowej osoby trzeciej po kliknięciu łącza do Oferty pracy, strony pracodawcy, wydarzenia rekrutacyjnego lub innej reklamy w Witrynach. Plików cookie i tych technologii używamy też do powiązania aktywności użytkownika z kampanią e-mailową, która przekierowała użytkownika do Witryn.
Cele bezpieczeństwaUżywamy plików cookie i podobnych technologii, aby użytkownik mógł szybko i bezpiecznie korzystać z naszych Witryn. Ponadto używamy plików cookie, aby chronić użytkownika poprzez ograniczenie niektórych rodzajów cyberataków.
Cele związane z testowaniem, użytecznością i poprawą wydajnościZ plików cookie korzystamy, aby zapewnić użytkownikom spójne środowisko w trakcie prowadzenia przez nas testów A/B dotyczących określonych aspektów Witryn w celu ulepszenia naszej oferty produktów. Plików cookie używamy też w celu poprawy wydajności i niezawodności Witryn.
Zapobieganie oszustwom/spamowiUżywamy plików cookie podczas oceny i badania oszustw. Niektóre z naszych operacji śledzenia plików cookie/urządzeń odbywają się za pośrednictwem dostawców zewnętrznych, takich jak SiftScience, a w innych przypadkach używamy własnych indeksów do identyfikowania aktywności związanej z konkretnymi plikami cookie.
Zapewnianie zgodności z prawemMożemy wykorzystywać pliki cookie do anonimizacji gromadzonych przez nas danych o ruchu i aktywności użytkowników podczas korzystania z Witryn. Możemy również umieszczać plik cookie o nazwie OptanonConsent, aby przechowywać zgody użytkownika wyrażone podczas interakcji z bannerem plików cookie.

Rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookie

W celu udostępnienia użytkownikom licznych produktów i usług w każdej Witrynie w różny sposób korzystamy z własnych i zewnętrznych plików cookie. Jeśli użytkownik korzysta z dowolnej z witryn wymienionych w poniższej tabeli, może kliknąć poniższe łącza do poszczególnych marek, by wyświetlić pełną listę naszych plików cookie wykorzystywanych w Witrynach. Wszyscy pozostali odwiedzający mogą wyświetlić listę zewnętrznych plików cookie naszych partnerów w drugiej tabeli poniżej.

MarkaLista plików cookie
Użytkownicy HRTechPrivacy.com (hrtechprivacy.com)Wyświetl listę
Użytkownicy Indeed Ireland (ie.indeed.com)Wyświetl listę
Użytkownicy Indeed UK (uk.indeed.com)Wyświetl listę
Użytkownicy Indeed US (indeed.com)Wyświetl listę
Użytkownicy US Resume.com (resume.com) Wyświetl listę
Użytkownicy SimplyHired (simplyhired.com)Wyświetl listę

W celu udostępniania i doskonalenia naszych usług oraz ich świadczenia na rzecz użytkowników możemy pozwolić na korzystanie z plików cookie w Witrynach osobom trzecim. Sposób korzystania przez nas z tych plików cookie może się różnić w zależności od lokalizacji i rynku. Jeśli sposób korzystania z Witryn przez użytkownika nie został uwzględniony w powyższej tabeli, należy poszukać w ustawieniach przeglądarki listy wszystkich plików cookie przechowywanych na urządzeniu. Poniższa lista obejmuje wszystkich naszych partnerów dostarczających zewnętrzne pliki cookie na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności. Więcej informacji na temat ich praktyk dotyczących ochrony prywatności można znaleźć w ich witrynach internetowych:

Dostawca zewnętrznych plików cookie
Appcast
AppsFlyer
Beeswax
DoubleClick
Facebook
HotJar
HubSpot
Infogram
iSpot TV
LinkedIn
Marketo
Media.net
Microsoft (Bing)
MixPanel
Optimizely
Recruitics
Scorecard Research
Sizmek
Symphony Talent
TED
Turn
Triblio
Twitter
YouTube

Kontrolowanie przez użytkownika naszego korzystania z plików cookie

Powyższe tabele mogą oferować naszym użytkownikom na niektórych rynkach opcje „Ustawień plików cookie”. Inne mechanizmy kontroli dostępne dla naszych użytkowników:

– Mechanizmy kontroli specyficzne dla przeglądarki i urządzenia

Przeglądarka może oferować możliwość blokowania plików cookie, np. zewnętrznych plików cookie. Niektóre przeglądarki umożliwiają również przeglądanie plików cookie oraz indywidualne zarządzanie nimi. Zachęcamy użytkowników do sprawdzenia ustawień i dokumentacji przeglądarki w celu znalezienia dodatkowych informacji na temat mechanizmów kontroli oferowanych przez daną przeglądarkę oraz sposobów ich działania. Jeśli użytkownik usunie ze swojego urządzenia lub swojej przeglądarki dany plik cookie używany przez Indeed w Witrynach, ale nie ustawi przeglądarki lub urządzenia w taki sposób, by blokowane były zewnętrzne pliki cookie, podczas kolejnej wizyty możemy zainstalować ten sam plik cookie. Niektóre zewnętrzne pliki cookie są też integralną częścią usług świadczonych przez nas w Witrynach. Po zablokowaniu zewnętrznych plików cookie korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych w Witrynach może być niemożliwe.

– Rezygnacja z Reklam targetowanych

Użytkownik może także zrezygnować z reklam targetowanych, które oferujemy za pośrednictwem naszych zewnętrznych partnerów reklamowych, takich jak Google, Beeswax oraz LiveRamp. W tym celu należy wyświetlić oferowane przez nich zasoby (np. Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług firmy Google, lub LiveRamp w opcji rezygnacji LiveRamp), lub skontaktować się z nimi za pomocą inicjatyw samoregulacyjnych z zakresu reklamy cyfrowej dostępnych w Unii Europejskiej (Your Online Choices), Stanach Zjednoczonych (Your Ad Choices)i Kanadzie (Your Ad Choices). Możemy okresowo aktualizować tę listę w związku z udostępnianiem podobnych inicjatyw na innych rynkach. Zachęcamy do odwiedzenia wszystkich tych witryn internetowych w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat podejścia każdej z organizacji do reklam targetowanych, list uczestniczących firm i opcji dostępnych dla użytkowników internetu. Należy zwrócić uwagę, że rezygnacja z reklam targetowanych partnerów zewnętrznych może wymagać użycia zewnętrznego pliku cookie w celu odzwierciedlenia wyboru użytkownika, a usunięcie zewnętrznych plików cookie z przeglądarki lub urządzenia może mieć wpływ na wybór lub usunąć informację o wyborze.

Kontakt z nami

Aby uzyskać pomoc w sprawach ogólnych, właściwą metodę można znaleźć w poniższej tabeli:

Pomoc IndeedFormularz pomocy Indeed
Pomoc WorkopolisProsimy napisać do nas na adres privacycenter @ rgf-ohr.com (należy usunąć spacje)
Resume.comProsimy napisać do nas na adres support @ resume.com (należy usunąć spacje)

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy przesłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy-dept @ indeed.com (należy usunąć spacje).